Skoler og PPT over hele landet kontakter oss nesten daglig med spørsmål rundt begrepsundervisning. Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, er en del av arbeidet med kjerneelementene i de fleste fagene. For en del andre, også blant skoleeiere og andre beslutningstakere innen skoleverket, er det en ny tanke at grunnleggende begrepskompetanse vil spille en nøkkelrolle i fagfornyelsen.

I en rekke korte artikler belyser jeg hvorfor alt arbeid for å oppnå dybdelæring må starte med å sikre gode grunnleggende begreper.

1. Å LÆRE Å LÆRE – Behersk læringsstrategier

Vi bruker grunnleggende begreper til å oppfatte og beskrive ting, situasjoner og forhold.
De er derfor viktige i ulike læringsprosesser og læringsstrategier:

 • Ved nøyaktige observasjoner og beskrivelser (stikkord, tankekart, boksskjema mfl)
 • Når vi oppdager og setter ord på likheter og forskjeller til tidligere tilegnet kunnskap
  (likhets-og forskjellsskjema, VENN diagram mfl. )
 • Ved språklig bevisstgjøring av hvordan vi selv tenker mens vi tilegner oss ny kunnskap og løser faglige utfordringer
  (VØL-skjema, tenke høyt i par, tokolonne, refleksjonsnotat, mm.)
 • Når vi setter kunnskap i system ved å rekkefølgeordne, kategorisere og inndele i kunnskap.
  (styrkekart, styrkenotat, hierarkier, tidslinjer, flytskjema)
 • Ved generalisering – det vil si å heve kunnskapen fra de spesifikke eksemplene og over på mer overordna prinsipper, regler og definisjoner (arbeid med definisjoner, sammendrag, prinsippskisser osv).
Her brukes da grunnleggende begreper blant annet for å oppdage, beskrive og sammenligne
 • Tid, plass, antall: når og hvor og i hvilket antall et fenomen oppstår
 • Funksjon: funksjonen det har
 • Verdi: hvilken verdi det har
 • Plass i rekke, mønster: om det følger en bestemt rekkefølge eller gjentar seg regelmessig (mønster)

For fysiske ting kan vi i tillegg registrere slikt som stofflige egenskaper, overflateegenskaper, form, farge, størrelse, vekt, temperatur, lukt/smak, fart osv.
Ordene for de grunnleggende begrepene vil ofte være adjektiver, adverb og preposisjoner.

De grunnleggende begrepene er altså analyseredskapene vi trenger i alle læringsstrategier. Hvis elevene har mangler i det grunnleggende begrepsapparatet, eller øvelse i å bruke disse begrepene, vil de ikke kunne nyttiggjøre seg læringsstrategiene.

Per idag gjøres ingen systematisk kartlegging av hvilke grunnleggende begreper elevene faktisk kan godt, og det er bare noen ganske få læreverk som tilrettelegger for læring av slike begreper. Dermed blir det opp til tilfeldighetene om elevene får på plass viktige og nødvendige forutsetninger for å nå de visjonære målene i fagfornyelsen.

Kartlegging og systematisk arbeid med innlæring av grunnleggende begreper bør prioriteres av alle skoler så tidlig i skoleløpet som mulig. De siste årene har det kommet et helt spekter av boklige og digitale læremidler, digital begrepstest for grunnleggende begreper og en rekke kurstilbud i begrepsundervisning. Det har aldri vært enklere å komme i gang.

Videre:

Videre i artikkelserien vil vi se på hvordan grunnleggende begreper spiller en nøkkelrolle i forbindelse med bl.a. tverrfaglig arbeid, dybdelæring, inkludering, utforskning og kreativitet og utvikling av analytisk og algoritmisk tenkning. Artikkelserien vil ligge på www.nyborgped.no og Nyborg Pedagogikk sin facebookside.