Annen BU-litteratur

Vil du i gang med begrepsbasert undervisning, eller ønsker du å lære mer om hvordan grunnleggende begreper og BU-modellen kan brukes for å gi bedre læring?

Under finner du anbefalt litteratur og materiell som kan bestilles hos oss.

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

Boka representere en velutprøvet pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Den første delen gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning.

“Praksisdelen” inneholder mange vedlegg og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker. bl. a. med omtale av BU av fire elever med generelle lærevansker, BU av ei minoritetsspråklig jente i overgangen barnehage og skole, BU av en blind gutt i førskolealder, BU av en gutt med Downs syndrom, BU av to unge med schizofrenidiagnose, m. fl.  Det foreligger også en omtale av BU i en kombinasjon av ordinær opplæring og spesialundervisning. Til sammen gjør disse det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning står for, og viser noen av de mulighetene som kan ligge i å benytte denne pedagogiske tilnærmingen.

Når det gjelder innholdet, fremstår kapittel 9, som det aller viktigste. Kapittelet, som er på 40 sider og forfattet av lektor og spesialpedagog Solveig Nyborg, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av Fagbegreper – i prinsippet på de flest fagområdene og på stadig stigende nivå i grunnskolen så vel som på høyere utdanningsnivåer.

Boka er ment å dekke flere behov og målgrupper. Det siktes særlig mot fagfolk på ulike nivåer i pedagogikk og spesialpedagogikk, inkludert lærere i skolen, førskolelærere, og studenter på de nevnte fagområdene med interesse for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring.

Andreas Hansen er dr polit. Han har arbeidet som lærer og spesialpedagog, som mangeårig PP-rådgiver PPD for Sør Troms, Harstad, i programmet for Nord Norge og som seniorrådgiver i Statped. Han har deltatt i flere internasjonale prosjekter om læring, spesialpedagogikk og inkluderende opplæring, og har gjennomført flere prosjekter med fokus på tidlig og forebyggende opplæring hvor Systematisk begrepsundervisning har stått sentralt.

Redaktør: Andreas Hansen,

Info Vest Forlag, 2017

ISBN 978-82-90910-81-0

Bokmål

298 sider

Andreas Hansen(red)

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

pris 470,-

ekskl. frakt

Her finner du blaeksemplar

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

«Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring» fokuserer primært på den generelle begynneropplæringen i skriftspråk, men tar også for seg forebyggende og reparerende tiltak.

Boka bygger på en blanding av teoretiske og filosofiske betraktninger, mangfoldige forskningsresultater og praktiske erfaringer. Sang, bevegelse og lek er viktige komponenter i tillegg til erfaringsbasert begrepslæring. Hensikten med boka er å bidra til en klar oppgavebevissthet hos kommende og praktiserende lærere om hva som må til for at ulike barn skal lære å lese og skrive.

Boka tar for seg noen sentrale rammebetingelser for skriftspråkslæringen. Den gir deretter en systematisk gjennomgang av utvalgte ferdigheter som legger grunnlaget for utvikling av skriftkyndighet. Stoffet er teoriforankret, men med praksisfortellinger og metodiske tips som bygger på en helhetstankegang. Boka retter seg mot studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som arbeider med skriftspråksundervisning.

Denne boka bygger på visjonen om en skole der barna får være barn som drives av lekmotiver, interesse og klare, kortsiktige mål. Samtidig må elevene få hjelp til å høyne sine egne forventninger og kunne glede seg over utfordringer.

Toril Karstad er lektor med mellomfag i musikk og master i tilpasset opplæring. Hun har nærmere 40 års erfaring som pedagog og har utviklet metoden «Fokus – språklydsanger med oppgaver». Materiellet og læringsaktivitetene i Fokushandler om systematisk innøving av språkets mønstre i en helhetlig og kreativ setting.

Forfattere: Toril Karstad

Universitetsforlaget, 2020

ISBN: 9788215028637

Bokmål

248 + nettressurs

Toril Karstad

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

pris 449,-

ekskl. frakt

Her finner du forlagets blaeksemplar