INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

INNFØRINGSKURS HØSTEN 20

Webinar kull E

Dato: 04.11 +25.11.20

Klokkeslett: 08.00-14.00

Påmeldingsfrist: 30.10.20

 

 

INNFØRINGSKURS VÅREN 21

Webinar kull A

Dato: 08.01 + 29.01.20

Klokkeslett: 08.00-14.00

Påmeldingsfrist: 18.12.20

 

 

INNFØRINGSKURS VÅREN 21

Webinar kull B

Dato: 12.03 + 09.04.20

Klokkeslett: 08.00-14.00

Påmeldingsfrist: 19.02.20

 

 

Innføringskurset er på 1+1 dag

Innføringskurset er et frittstående 10-timers kurs fordelt over to dager med en mellomliggende praksisoppgave. Kurset tilsvarer modul 1 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen, barnehagelærere, spesialpedagoger og logopeder. Nødvendig forkunnskap også for dem som vil  delta på våre påbyggingskurs som retter seg mer mot fag- og ferdighetsundervisning.

Det er ikke nødvendig med pedagogisk utdanning for å få fullt utbytte av kurset, men det er en fordel at du har noen å praktisere begrepsundervisningen med. Kurset vil være interessant også for foreldre som ønsker å følge opp eget barn, og for assistenter i skolen.


Praktisk organisering

Hvert kurskull vil være på ca 10 personer + kurslærer. Gruppen deles i to eller tre under gruppediskusjoner og praksisøkter underveis i kurset.  Det gis veiledning på oppkobling til møteplattform i forkant av kurset.
Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs ha en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, refleksjonsoppgaver og praksiøkter underveis i kurset. 

Kurslitteratur:

Vi anbefaler å bestille kursboka sammen med kurset og få boka tilsendt i forkant:

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Pris: 735,- inkl. frakt. Kan bestilles sammen med kurset, se påmeldingsskjema.

 

Pris

3.700  for to kursdager

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen.  Ved forfall kan man sende en kollega.

Spesialtilbud:
50% rabatt for tidligere kursdeltakere om de ønsker å ta kurset på nytt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt. Erfaringsmessig gir dette god uttelling, siden det alltid er nye ting å plukke med seg og repetere.

Få 20% rabatt på førstkommende påbyggingskurs om du melder deg på både innførings- og påbyggingskurset samtidig.


Avlysing

Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for refundering av eventuelt innbetalt kursavgift.

 

Mål for kurset

Innføringskurset skal gi deg et godt grunnlag for å komme i gang med praktisk begrepsundervisning, med særlig vekt på de grunnleggende begrepene og begrepssystemene.

De grunnleggende begrepene danner en begrepsmessig grunnmur i all læring og i alle læringsstrategier, så dette har alle elever bruk for!

Kurset gir en interessant innføring i Nyborgs begrepslæringsteori og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen (begrepsundervisningsmodellen). Teoriene og BU-modellen er forskningsbaserte og solid dokumenterte gjennom forsøk og erfaring i barnehage og skolen.

 

Hvorfor?

Mange grunnleggende begreper dannes intuitivt på grunnlag av erfaringer gjort i småbarnsalder og i barnehage, men er ikke alltid like “bearbeidet” og kvalitetssikret. Mange barn vil også ha utfordringer med det norske språket og hvilke ord vi bruker på begrepene. Nyere resultater fra digital kartlegging av grunnskoleelevers grunnleggende begreper bekrefter dette.

Om viktige grunnleggende begreper ikke er på plass når elevene starter i skolen, vil mye av forklaringer og instruksjoner “gå hus forbi” eller kunne misforstås. Dette blir ofte betraktet som et utslag av at eleven ikke er skolemoden eller har en læremessig eller konsentrasjonsmessig utfordring. Vår erfaring er imidlertid at disse læreforutsetningene kan endres positivt gjennom et systematisk begrepsundervisningsarbeid. 

 

” Jeg opplevde kurset som interessant og lærerikt.  Det var en veldig god balanse mellom teori og praksis ”

 

“Opplevde at det som ble sagt stemte veldig godt overens med virkeligheten “

 

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsens mål er flotte og ambisiøse. Elever skal lære å observere, beskrive, resonnere, tenke kritisk og se de store sammenhengene i og mellom fag. De skal lære både i dybden og i bredden og bli reflekterte, kunnskapsrike samfunnsborgere. Elevene skal også lære å lære og tilegne seg hensiktsmessige læringsstrategier.

For å kunne nå disse målene, trenger elevene analyse- og tenkeverktøy i form av viktige grunnleggende begreper.  Dette vil være begreper om f.eks. farge, form, størrelse, antall, vekt, plass, rekkefølge, retning, hel/del-forhold,  verdi og funksjon for å nevne noen.  Disse trengs for å kunne oppfatte, sette ord på og sammenligne egenskaper og forhold knyttet til det som skal læres.

Les mer om grunnleggende begreper og fagfornyelsen.

 

Begrepsundervisning og rammeplanen

Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til å å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Innsikt i hvordan begreper og begrepssystemer dannes naturlig, vil være nyttig i dette pedagogiske arbeidet. Barnehage-årene er tiden for å samle viktige og varierte førstehåndserfaringer.

Med enkle grep vil vi kunne legge tilrette for at barna tilegner seg sikre og hensiktsmessige grunnleggende begreper. Disse vil de ha glede av både i lek, samhandling og kreative aktiviteter og når det gjelder språkutvikling. Når barna starter på skolen, vil de stå godt rustet i møte med alt det nye som skal læres.