ERFARINGER OG REFERANSER

Systematisk begrepsundervisning har vært brukt i barnehager og skoler i større eller mindre målestokk over flere år.
Her vil vi dele noen erfaringer fra kommuner, skoler og enkeltpersoner som har gjort seg tanker og erfaringer med denne tilnærmingen. Slik kan flere få del i erfaringene og vurderingene som gjøres, til inspirasjon for eget arbeid med implementering.

Som et ledd i arbeidet med å styrke tidlig innsats velger  Giske kommune å implementere systematisk begrepsopplæring for alle barn i kommunen, fra førskolealderen til de første trinnene på barneskolen, og også videre oppover i grunnskoleløpet. Pedagogiske ledere i barnehagen, skoleledere og PPT ser det som svært verdifullt for å sikre at alle barn i kommunene får et likeverdig og solid grunnlag for sitt videre læringsforløp. Forsking viser at om  barn har et godt ordforråd og god begrepsforståelse i barnehageåra, øker sjansen for god språkutvikling og gode skoleprestasjoner senere. Vi vet at det tilbudet barna får i barnehagen og grunnskolen er viktig for hvordan de vil lykkes i videre utdanning og arbeid. Vi er overbevist om at systematisk begrepsopplæring vil gi viktige tankeredskap og analyseverktøy for alle barn, og at dette arbeidet vil kunne være avgjørende for de barna med forsinket språkutvikling. Vi er i nå i startfasen av dette viktige arbeidet og gleder oss til fortsettelsen.

 Vigdis Paulsen Myklebust
Ped. psyk. rådgjevar PPT
Giske kommune

Det er veldig spennende og givende og jobbe med systematisk begrepsundervisning. Ikke minst det å se at elevene klarer å overføre læringen til andre situasjoner, og at læringen ikke bare er noe de mestrer på treningsrom 1:1.Mvh

Eldbjørg D. Sokn
lærer/spesialpedagog
Eiganes skole, Stavanger