Erfaringer og referanser

Systematisk begrepsundervisning har vært brukt i barnehager og skoler i større eller mindre målestokk over flere år. Her vil vi dele noen erfaringer fra kommuner, skoler og enkeltpersoner som har gjort seg tanker og erfaringer med denne tilnærmingen. Slik kan flere få del i erfaringene og vurderingene som gjøres, til inspirasjon for eget arbeid med implementering.

Som et ledd i arbeidet med å styrke tidlig innsats velger  Giske kommune å implementere systematisk begrepsopplæring for alle barn i kommunen, fra førskolealderen til de første trinnene på barneskolen, og også videre oppover i grunnskoleløpet. Pedagogiske ledere i barnehagen, skoleledere og PPT ser det som svært verdifullt for å sikre at alle barn i kommunene får et likeverdig og solid grunnlag for sitt videre læringsforløp. Forsking viser at om  barn har et godt ordforråd og god begrepsforståelse i barnehageåra, øker sjansen for god språkutvikling og gode skoleprestasjoner senere. Vi vet at det tilbudet barna får i barnehagen og grunnskolen er viktig for hvordan de vil lykkes i videre utdanning og arbeid. Vi er overbevist om at systematisk begrepsopplæring vil gi viktige tankeredskap og analyseverktøy for alle barn, og at dette arbeidet vil kunne være avgjørende for de barna med forsinket språkutvikling. Vi er i nå i startfasen av dette viktige arbeidet og gleder oss til fortsettelsen.

Vigdis Paulsen Myklebust

Ped. psyk. rådgiver PPT, Giske kommune

Etter at en del av oss i PP-tjenesten i Stavanger har fått gradvis kjennskap til BU-modellen, ble vi veldig overbeviste om at vi som tjeneste burde anvende denne modellen i arbeidet vårt i barnehager og skoler. Vi fikk derfor i gang en kursrekke gjennom Nyborg pedagogikk, med fire hele dager for hele personalet. 

BU-modellen anvendes nå på begynneropplæringen på noen av skolene i kommunen. Vi veileder lærere som har elever med spesielle behov. Vi har også fått laget en kort film om BU-modellen. Her har vi prøvd å få frem hvor hensiktsmessig modellen er for kognitiv utvikling, viktigheten av at elevene lykkes, og den praktiske tilnærmingen.

Vi har sett flere eksempler på at elever som har strevd, lykkes gjennom BU-modellen. Et eksempel er ei jente som akkurat har startet på 3.trinn. Hun hadde liten progresjon i lesing, skriving og regning på 1.trinn, på tross av at skolen gjennomførte tiltak  som vanligvis fungerer. Eleven mistet motivasjonen mer og mer, hun meldte seg ut av undervisningen, og mistrivdes på skolen. Skolen ba om veiledning fra PPT. Ved skolestart høsten 2020, startet eleven med å lære ved hjelp av BU-modellen. Det ble en rask endring av motivasjon og lærelyst. Jenta lyser opp når hun skal arbeide med begreper gjennom praktiske oppgaver. Hun lærte seg etter hvert bokstaver og tall, og nå, ved begynnelsen av 3.klasse, leser hun enkle tekster på egen hånd, og hun gleder seg til å gå på skolen.

Eva Owren

Spesialpedagog i PPT - seksjon sør - skole, Stavanger kommune

Internt på skolen hadde vi i flere år snakket om å komme i gang med systematisk begrepstrening siden noen av lærerne kjente til metodikken fra før.

Vi bestemte i pedagogisk team høsten 22 at for å komme i gang ønsket vi å starte på 1. klasse og grunnleggende norskopplæring.

Alle de aktuelle lærerne ( fra 4 skoler i Kvinesdal, red anm.) ble sendt på kurs, og fant kurset både lærerikt, nyttig og inspirerende.

Bjørn Arild Frestad

Rektor Liknes skole, Kvinesdal kommune

For meg var det svært nyttig å delta på et kurs og ikke bare lese boka og høre fra kollegaene mine. Blir som å få førstehåndserfaringer, direkte fra kilen, det liker jeg. Dette kurset gav meg en større forståelse for denne måten å jobbe på. I fortsettelsen med tanke på at jeg jobber med barn under skolealder vil jeg si jeg er inspirert av Nyborg pedagogikken.

Har prøvd litt på småbarns avdeling med barn i alderen 1-3 år, har et språkprosjekt hvor vi har jobbet med språkgrupper og jeg har tatt arbeidet med grunnleggende begreper inn i det. Jobbet med farger, en samling om antall og en om stor størrelse. Holdt oss i assosiasjonsfasen og har ikke bare kunne presentrer det grunnleggende begrepet men latt barna få trekke konkreter opp fra poser, åpnet bokser, trekt bildekort med magnet. Og lagt til litt matching. Så små barn må få være med aktive samtidig som vi bare har vært i assosiasjonsfasen. Dette har vært så kjekt. Har også laget tematavler etter en økt som vi har hengt på veggen, hvor da tematavlen har hjulpet barna til å snakke om begrepet vi jobbet med.

Skal benytte dette i språkgrupper med eldre barn (3-6 år), hvor jeg da tenker vi kan jobbe i flere av fasene i noen grupper.

Har også testet ut en økt med 2 minoritetsspråklige førskolebarn, hvor den ene mottar spes ped hjelp. Veldig kjekt.

Inger-Silje Rosnes

Spesialpedagog, Styrket barnehagetilbud, Sandnes kommune

Tilbakemelding på regional kursdag for Vaksenopplæringa i Hardanger og Voss våren 22:

Generelt gode tilbakemeldingar frå lærarar som arbeidar på spes.ped.avdeling – kjekt å høyre om erfaringar med BU for elevar med psykisk utviklingshemming.

Nyttig og interessant med tanke på elevar med lite/ingen skulebakgrunn (til dømes alfagruppe)

«Mykje stoff på for lite tid», det hadde vore bra å hatt meir tid på dei grunnleggjanda begrepa – gå meir i dybda på teorien.

Interessant med kartlegging av grunnleggjande begrep og dei grunnleggjande begrepa si betydning for læring.

Kjell A. Gjøn

Rektor, Vaksenopplæringa i Hardanger og Voss, Kvam Herad

Vi er  i gong med å planlegge ei fagsamling (kurs) for tilsette i alle barnehagane hausten 2019.  Vi har per dato 5 kommunale og 4 private barnehagar (ca 120 tilsette). 

Bakgrunnen er eit samla ønske frå styrarane om å auke kompetansen og den praktiske kunnskap omkring bruken av Nyborgmodellen i barnehagane. Vi ser det som viktig at alle barna i Sykkylven i størst mulig grad kan møte til skulestart med «felles bagasje», og at overgangen mellom bhg/skule blir best mulig. Ettersom Nyborgmodellen også vert nytta i skulane, tenkte vi at dette kunne vere eit nyttig verktøy. 

Mange barnehagar brukar allereie Nyborgmodellen, i større eller mindre grad. Samtidig ser barnehagane at potensialet i modellen på langt nær blir utnytta. Og det er gjerne berre nokre få tilsette som har kjennskap til bruken. Vi ønsker også meir kunnskap om korleis Nyborgmodellen kan gjerast mindre «skulsk», og meir retta inn mot  praktisk bruk for barnehagebarn.

Øyvind Fet

Rådgiver barnehage, Sykkylven kommune

Jeg har lyst til å takke deg for vel overstått og godt gjennomført kursdag. Vi har hentet inn tilbakemelding fra de ansatte, og de alle fleste var fornøyd med det faglige innholdet og svarer at de har lært noe nyttig. Det som vi får negative tilbakemeldinger på, var at kurset (grunnet koronasituasjonen) ble holdt digital og at dette gjorde det “tungt” å følge med/holde fokus gjennom en hel arbeidsdag. Dette ble ikke helt uventet, siden vi vet fra erfaring at slike dager best gjennomføres når alle er samlet.

Lærerne har fått tid til å fordøye og bearbeide innholdet. Vi skal, rett over nyttår, samle kommunens utviklingsgruppa for å planlegge veien videre i forhold til språkplan og hvor BU skal flettes inn. Vi vil gjerne å ta kontakt med deg da, for å høre hvordan du kan hjelpe oss videre i dette arbeidet.

Chris Tandy

Oppvekstsjef, Kvæfjord kommune

Jeg hadde stort faglig utbytte av kurset. Ble veldig overbevist om nytteverdien av og inspirert til å arbeide systematisk og strukturert med disse begrepene.

Har jo hørt om denne metodikken og tenkt å sette meg inn i den, men det er jo alltid godt å få det servert i et kurs.

Jeg har hatt en økt med “loddrett stilling”, og det var veldig fascinerende å se og høre hvor engasjerte elevene var da de durte rundt i rommet med lodd festet i en tråd, og fant loddrette linjer overalt, mens de sa “loddrett stilling.

Lena Sæter

Kontaktlærer i mottaksgruppa, Bispehaugen skole, Trondheim

Jeg har en administrativ stilling så jobber ikke direkte med barn. Jeg tok kurset for å vite mer når jeg er i veiledningssituasjoner med lærere.

Jeg lærte mye i kurset. Både om hvordan jobbe med innlæring av begreper , men også masse tips om hvordan jobbe og tilrettelegge. Fint at det fulgte en teoribok som var grundig.

Det er ikke så relevant for meg som rektor å bygge videre med påbygginskurs, men jeg kommer til å sende flere lærere på kurs.

Marit Hunstad

Rektor, Bønsmoen skole, Eidsvoll

Jeg har en administrativ stilling så jobber ikke direkte med barn. Jeg tok kurset for å vite mer når jeg er i veiledningssituasjoner med lærere.

Jeg lærte mye i kurset. Både om hvordan jobbe med innlæring av begreper , men også masse tips om hvordan jobbe og tilrettelegge. Fint at det fulgte en teoribok som var grundig.

Det er ikke så relevant for meg som rektor å bygge videre med påbygginskurs, men jeg kommer til å sende flere lærere på kurs.

Eldbjørg D. Sokn

Lærer/spesialpedagog, Eiganes skole, Stavanger

Synes dette var spennende. Underviste i begrepet symbol med tre elever på 7. trinn .

Synes det er nyttig og fint å bli kjent med en “mal” på hvordan man kan jobbe med begreper. Både de grunnleggende begrepene i seg selv, og de tre ulike fasene i arbeidet.

Veldig fint at skolen vår har tilgang til Begrepstesten digitalt, så vi kunne kartlegge elevene før– og skal gjøre det etter.

Hage Merete Dahl Sjurseth

Spes pedagog koordinator, Vettre skole, Asker

Kurset har vært svært lærerikt og  kursholder Solveig er en dyktig foreleser og gir alltid gode tilbakemeldinger med utfyllende svar på mail. Jeg er så fornøyd og har tro på at dette er en metode som kan gjøre en forskjell.

Sigrid Marthinussen

Lærer særskilt norsk/spes.ped, Vettre skole, Asker

Vi hadde en flott læringsøkt med lærerne på 1.-4.trinn på planleggingsdagen vår 04.11.22.

Vi startet med en time med teori for at alle skulle bli bedre kjent med Magne Nyborgs modell for begrepsundervisningen. Deretter fikk vi jobbe med praktiske oppgaver som lærerne kunne bruke i undervisningen sin.

Tilbakemeldingene fra lærerne var at Sindre var en inspirerende kursholder som boblet over av kunnskap om ulike måter å jobbe med å bygge opp elevenes begrepsbank. Timene fløy sammen med Sindre, og lærerne gikk hjem med mange nye tanker og ideer på hvordan de kan systematisere dette arbeidet fra 1.trinn og oppover på trinnet.

Vi kan virkelig anbefale dette kurset til andre skoler som ønsker å jobbe systematisk med grunnleggende begreper, og trenger litt inspirasjon til å komme i gang.

Laila Haugland og Lisbeth Takvam

Avdelingsleder 1.-2.trinn/ Avdelingsleder 3.-4.trinn, Kirkevoll skole, Bergen

Dette kurset inneholder grunnleggende forståelse for hvordan man bør undervise i begrep. Dette burde være en obligatorsk del av lærerutdanningen, siden dette gagner alle typer elever. Måten man lærer å tenke på er så enkel, men samtidig så viktig, at man tar det med seg i annen undervisning også. Kjempenyttig kurs! Jeg bruker deres pedagogikk hver eneste dag.

Thea Norberg

Kontaktlærer m/grunnleggende norsk, Fosslia skole, Stjørdal

Elevene responderte veldig bra. Det passet veldig godt for elev med store konsentrasjonsutfordringer og språkvansker! Utrolig å se mestringsfølelsen og iveren.

Kurset har gitt meg et veldig nyttig verktøy i arbeidet med å lære elevene analytisk og kritisk tenkning på et tidlig stadie i skoleforløpet. BU-modellen er grundig og systematisk, og jeg har erfart at svake elever får en enorm mestringsfølelse. I løpet av kurset får man prøve ut praksis, diskutere med andre kursdeltakere, og spørsmål blir grundig besvart underveis. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset!

Rannveig Sellevoll

Lærer, Oasen skole Birkelid, Kristiansand

Måten kurset var lagt opp på med

  • Filmar
  • Gode eksempler som ein kan ta med ut i undervisninga
  • Oppgåver under vegs
  • Praksisoppgåve
  • Engasjert kurshaldar

 gjorde til at det pedagogiske utbytte var svært bra.  

Eg har fått prøvd det ut i 1 klasse. Me har jobba med linjeformer og plass foreløpig. Eg opplevde at det fenga elevane og dei synest det var kjekt. 

Lise K.E. Hanssen

Kontaktlærer 1.trinn, Sunde skule, Kvinnherad

Stor, rund, loddrett, firkanta og stripete. Barn må forstå mange begrep for å kunne lære. Språket speler ei viktig rolle når barn skal lære å lese, skrive og rekne. Begrep om til dømes form, antal, farge, storleik, retning, stilling, smak og verdi hjelper borna å halde på kunnskapen og hente han sikkert fram igjen. Ved å lære å oppdage og namnsetje ulike eigenskapar kan all lærdom setjast i system slik at det skaper meining og orden. I staden for å putte all ny informasjon i ei einaste stor «roteskuff», lærer barnet å sortere kunnskapen i eit oversiktleg system.

Norheimsund Friskule har eit ønskje om at at elevane skal få eit best mogleg tilpassa under¬visnings¬tilbod og eit solid utgangspunkt for vidare utdanning og yrkesliv, difor ønskjer me å satse på denne pedagogikken om systematisk begrepslæring. Forsking viser at systematisk innlæring av nye/ukjente begrep, kan vere med å førebyggje lærevanskar. Borna vert meir fokuserte, hugsar betre og får større motivasjon for læring. Fleire fullfører ungdomsskulen med gode karakterar.

Fra skolens hjemmeside

Norheimsund Friskule, Norheimsund

Vår sønn (9 år) har deltatt på undervisning i regi av Nyborg pedagogikk en gang i uka i to måneder. Det er en kort periode, men vi ser allerede resultater av arbeidet. Sønnen vår har utfordringer med både lesing og skriving. Han blander bokstaver når han leser og skriver. Vi ser nå at dette har blitt bedre i løpet av forsommeren. Det kan også nevnes at jeg selv fikk hjelp av Nyborg pedagogikk i barndommen. Mine foreldre og jeg er ikke i tvil om at hjelpen er grunnen til at jeg lært å lese og skrive. I dag har jeg en master i statsvitenskap og leder et utrednings- og evalueringsmiljø i et stort norsk konsulentselskap.

Fra skolens hjemmeside

Norheimsund Friskule, Norheimsund

Vår sønn (9 år) har deltatt på undervisning i regi av Nyborg pedagogikk en gang i uka i to måneder. Det er en kort periode, men vi ser allerede resultater av arbeidet. Sønnen vår har utfordringer med både lesing og skriving. Han blander bokstaver når han leser og skriver. Vi ser nå at dette har blitt bedre i løpet av forsommeren. Det kan også nevnes at jeg selv fikk hjelp av Nyborg pedagogikk i barndommen. Mine foreldre og jeg er ikke i tvil om at hjelpen er grunnen til at jeg lært å lese og skrive. I dag har jeg en master i statsvitenskap og leder et utrednings- og evalueringsmiljø i et stort norsk konsulentselskap.

Ola

Forelder, Oslo

Nå er det lenge siden vi har latt høre fra oss! Tenkte å holde deg litt oppdatert hvordan det har gått.

Hun har jobbet mye og målrettet for å fullføre vgs! I juni kunne hun gå av som avgangselev på VGS (påbygg) med 4 som standpunktskarakter i MATTE!

Tuuuuusen takk til deg og din fantastisk fine måte å undervise i matematikk.

Du har lagt grunnstein for hennes vei videre når det gjelder å lære seg matematikk!!!! Vi vil begge to takke deg for all jobb og innsats du har lagt i for å hjelpe henne i gang. Vi er sikker på at hun ikke ville har fått et slik løft uten all kunnskap du har gitt henne på veien.

Nå har hun fått studieplass fra august. Hun vil bli barnehagelærer.

Beate

Forelder, Bergen

Tusen takk for uvurderlig hjelp dette året, Erling! Vi merker godt at jentene har lært masse av deg og vi voksne har også lært masse om hvordan vi kan jobbe med læring sammen med jentene våre på en god måte.

Heidi

Forelder, Stavanger

Det du sendte sist veke er absolutt fabelaktig, Solveig. Me har hatt god nytte av det både inne og ute ved å benevne ting og ha dialog rundt deira farge, form og antall, samt leika med leiker og tavlekategorisera det du sendte.
Han finn mykje glede i desse aktivitetene og er som ein svamp på informasjon no om dagen. Karanten har for han vist seg å vera positiv i å ha færre å forholde læringa si til. Oplegga dine er lett forståelige og lar seg vanskelig misforstås, samtidig som det opner for mange innfallsvinkler og utforskning som ikkje går på bekostning av kvarandre. Grunnbegrepa er som ei kvalitetssikring men som samtidig opner for kreativitet.
Han har no begynt å visa særlig interesse for tall og bokstaver.

Gro

Forelder, Bergen

Vi ser framgang i hverdagen og skoledagen… Han har gradvis begynt å prøve å lese mer og nå har han også begynt å skrive! Vi har en Family-gruppe på Snap, og der skriver han tekst på bildene. Tantene er helt rørt av utviklingen 😊 Møte med skolen, Statped og PPT denne uka, og skolen ser positiv utvikling i våkenhet, notering og oppsett i matematikk, selvstendighet og selvtillit. Vi tror timene hos deg, Erling, har vært katalysator for en positiv utvikling på flere områder der skolen også får mer uttelling for sin innsats, bl.a. daglig lesetrening som det ikke hadde vært mulig å få han med på for et halvt år siden.

Dagrun

Forelder, Ålesund

Eg er utruleg takknemleg og glad god hjelp for L.

Ser allerede god framgang på skulen og ho er mykje tryggare på seg sjølv mht  “eg kan…/ eg er flink”

Birgit

Forelder, Kvam

Solveig brukte noen få måneder på å forvandle S sitt selvbilde fra “jeg er den dummeste i klassen” til “jeg er en smarting”. Ved å spille på S sterke egenskaper – og bruke de systematisk og metodisk – så ble S istandsatt til å formidle og vise (for seg selv og andre) alt hva hun faktisk kan få til. Mestringsfølelsen begynte å blomstre og den negative læringsspiralen ble endelig brutt. S ser frem til hver time og skryter av hvor kjekt det er til alle vennene. Tenk at det er stas å ha ekstra skole!

Christina

Forelder, Bergen

Datteren vår vil gjerne fortsette timene sine. Hun trives godt og føler hun får utbytte av timene. Hun kjenner seg endelig sett og forstått i forhold til sine utfordringer, og det føles veldig bra. Både for henne og meg som mor.

Det gjør det også lettere for henne å finne motivasjon videre.

Ingelin

Forelder, Bergen

Eg var bekymra for dottera mi, ho fann seg ikkje tilrette med undervisninga i skulen og ho hadde ikkje den framgangen eg forventa i kunnskapen hennar. Ho manglar konsentrasjon, er sårbar fordi ho ikkje les og skriv godt nok.

Difor tok vi kontakt med Solveig Nyborg (eg var litt kjend med Systematisk Begrepsundervisning på førehand). Dottera mi har hatt svært god nytte av undervisninga, 1 time i veka i ca 9 mnd og har gleda seg til timane. Solveig har gjort ein svært god jobb med henne. Timane med Solveig er svært lærerike og motiverande og ho gjev ein svært systematisk og informativ tilbakemelding etter kvar undervisningstime.

Dottera mi har hatt framgang i alle fag på skulen og ho er blitt mykje tryggare på seg sjølv ift det faglege. Dette er takket vere privatundervisninga med Systematisk Begrepsundervisning.

Elisabeth

Forelder, Kvam