ERFARINGER OG REFERANSER

Systematisk begrepsundervisning har vært brukt i barnehager og skoler i større eller mindre målestokk over flere år.
Her vil vi dele noen erfaringer fra kommuner, skoler og enkeltpersoner som har gjort seg tanker og erfaringer med denne tilnærmingen. Slik kan flere få del i erfaringene og vurderingene som gjøres, til inspirasjon for eget arbeid med implementering.

Som et ledd i arbeidet med å styrke tidlig innsats velger  Giske kommune å implementere systematisk begrepsopplæring for alle barn i kommunen, fra førskolealderen til de første trinnene på barneskolen, og også videre oppover i grunnskoleløpet. Pedagogiske ledere i barnehagen, skoleledere og PPT ser det som svært verdifullt for å sikre at alle barn i kommunene får et likeverdig og solid grunnlag for sitt videre læringsforløp. Forsking viser at om  barn har et godt ordforråd og god begrepsforståelse i barnehageåra, øker sjansen for god språkutvikling og gode skoleprestasjoner senere. Vi vet at det tilbudet barna får i barnehagen og grunnskolen er viktig for hvordan de vil lykkes i videre utdanning og arbeid. Vi er overbevist om at systematisk begrepsopplæring vil gi viktige tankeredskap og analyseverktøy for alle barn, og at dette arbeidet vil kunne være avgjørende for de barna med forsinket språkutvikling. Vi er i nå i startfasen av dette viktige arbeidet og gleder oss til fortsettelsen.

 Vigdis Paulsen Myklebust
Ped. psyk. rådgjevar PPT
Giske kommune

Etter at en del av oss i PP-tjenesten i Stavanger har fått gradvis kjennskap til BU-modellen, ble vi veldig overbeviste om at vi som tjeneste burde anvende denne modellen i arbeidet vårt i barnehager og skoler. Vi fikk derfor i gang en kursrekke gjennom Nyborg pedagogikk, med fire hele dager for hele personalet. 

BU-modellen anvendes nå på begynneropplæringen på noen av skolene i kommunen. Vi veileder lærere som har elever med spesielle behov. Vi har også fått laget en kort film om BU-modellen. Her har vi prøvd å få frem hvor hensiktsmessig modellen er for kognitiv utvikling, viktigheten av at elevene lykkes, og den praktiske tilnærmingen.

Vi har sett flere eksempler på at elever som har strevd, lykkes gjennom BU-modellen. Et eksempel er ei jente som akkurat har startet på 3.trinn. Hun hadde liten progresjon i lesing, skriving og regning på 1.trinn, på tross av at skolen gjennomførte tiltak  som vanligvis fungerer. Eleven mistet motivasjonen mer og mer, hun meldte seg ut av undervisningen, og mistrivdes på skolen. Skolen ba om veiledning fra PPT. Ved skolestart høsten 2020, startet eleven med å lære ved hjelp av BU-modellen. Det ble en rask endring av motivasjon og lærelyst. Jenta lyser opp når hun skal arbeide med begreper gjennom praktiske oppgaver. Hun lærte seg etter hvert bokstaver og tall, og nå, ved begynnelsen av 3.klasse, leser hun enkle tekster på egen hånd, og hun gleder seg til å gå på skolen.

Eva Owren
Spesialpedagog i PPT – seksjon sør – skole
Stavanger kommune

Tilbakemelding på regional kursdag for Vaksenopplæringa i Hardanger og Voss våren 22:

Generelt gode tilbakemeldingar frå lærarar som arbeidar på spes.ped.avdeling – kjekt å høyre om erfaringar med BU for elevar med psykisk utviklingshemming.

Nyttig og interessant med tanke på elevar med lite/ingen skulebakgrunn (til dømes alfagruppe)

«Mykje stoff på for lite tid», det hadde vore bra å hatt meir tid på dei grunnleggjanda begrepa – gå meir i dybda på teorien.

Interessant med kartlegging av grunnleggjande begrep og dei grunnleggjande begrepa si betydning for læring.

 

Vaksenopplæringa i Hardanger og Voss
v/rektor Kjell A.Gjøn, Vaksenopplæringa,
Kvam Herad

Det er veldig spennende og givende og jobbe med systematisk begrepsundervisning. Ikke minst det å se at elevene klarer å overføre læringen til andre situasjoner, og at læringen ikke bare er noe de mestrer på treningsrom 1:1.Mvh

Eldbjørg D. Sokn
lærer/spesialpedagog
Eiganes skole, Stavanger

Vi hadde en flott læringsøkt med lærerne på 1.-4.trinn på planleggingsdagen vår 04.11.22.

Vi startet med en time med teori for at alle skulle bli bedre kjent med Magne Nyborgs modell for begrepsundervisningen. Deretter fikk vi jobbe med praktiske oppgaver som lærerne kunne bruke i undervisningen sin.

Tilbakemeldingene fra lærerne var at Sindre var en inspirerende kursholder som boblet over av kunnskap om ulike måter å jobbe med å bygge opp elevenes begrepsbank. Timene fløy sammen med Sindre, og lærerne gikk hjem med mange nye tanker og ideer på hvordan de kan systematisere dette arbeidet fra 1.trinn og oppover på trinnet.

Vi kan virkelig anbefale dette kurset til andre skoler som ønsker å jobbe systematisk med grunnleggende begreper, og trenger litt inspirasjon til å komme i gang.

Laila Haugland
Avdelingsleder 1.-2.trinn

Lisbeth Takvam
Avdelingsleder 3.-4.trinn
Kirkevoll  skole, Bergen

Dette kurset inneholder grunnleggende forståelse for hvordan man bør undervise i begrep. Dette burde være en obligatorsk del av lærerutdanningen, siden dette gagner alle typer elever. Måten man lærer å tenke på er så enkel, men samtidig så viktig, at man tar det med seg i annen undervisning også. Kjempenyttig kurs! Jeg bruker deres pedagogikk hver eneste dag.

Thea Norberg
kontaktlærer m/grunnleggende norsk
Fosslia skole, Stjørdal

Elevene responderte veldig bra. Det passet veldig godt for elev med store konsentrasjonsutfordringer og språkvansker! Utrolig å se mestringsfølelsen og iveren.

Kurset har gitt meg et veldig nyttig verktøy i arbeidet med å lære elevene analytisk og kritisk tenkning på et tidlig stadie i skoleforløpet. BU-modellen er grundig og systematisk, og jeg har erfart at svake elever får en enorm mestringsfølelse. I løpet av kurset får man prøve ut praksis, diskutere med andre kursdeltakere ,og spørsmål blir grundig besvart underveis. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset!

Rannveig Sellevoll

Lærer , Oasen skole Birkelid, Kristiansand

Måten kurset var lagt opp på med

  • Filmar
  • Gode eksempler som ein kan ta med ut i undervisninga
  • Oppgåver under vegs
  • Praksisoppgåve
  • Engasjert kurshaldar

 gjorde til at det pedagogiske utbytte var svært bra.  

Eg har fått prøvd det ut i 1 klasse. Me har jobba med linjeformer og plass foreløpig. Eg opplevde at det fenga elevane og dei synest det var kjekt. 

 

Lise K.E. Hanssen

Kontaktlærer 1.trinn, Sunde skule, Kvinnherad

Vår sønn (9 år) har deltatt på undervisning i regi av Nyborg pedagogikk en gang i uka i to måneder. Det er en kort periode, men vi ser allerede resultater av arbeidet. Sønnen vår har utfordringer med både lesing og skriving. Han blander bokstaver når han leser og skriver. Vi ser nå at dette har blitt bedre i løpet av forsommeren. Det kan også nevnes at jeg selv fikk hjelp av Nyborg pedagogikk i barndommen. Mine foreldre og jeg er ikke i tvil om at hjelpen er grunnen til at jeg lært å lese og skrive. I dag har jeg en master i statsvitenskap og leder et utrednings- og evalueringsmiljø i et stort norsk konsulentselskap.

Ola

Forelder, Oslo

Tusen takk for uvurderlig hjelp dette året, Erling! Vi merker godt at jentene har lært masse av deg og vi voksne har også lært masse om hvordan vi kan jobbe med læring sammen med jentene våre på en god måte.

Heidi

Forelder, Stavanger

Det du sendte sist veke er absolutt fabelaktig, Solveig. Me har hatt god nytte av det både inne og ute ved å benevne ting og ha dialog rundt deira farge, form og antall, samt leika med leiker og tavlekategorisera det du sendte.
Han finn mykje glede i desse aktivitetene og er som ein svamp på informasjon no om dagen. Karanten har for han vist seg å vera positiv i å ha færre å forholde læringa si til. Oplegga dine er lett forståelige og lar seg vanskelig misforstås, samtidig som det opner for mange innfallsvinkler og utforskning som ikkje går på bekostning av kvarandre. Grunnbegrepa er som ei kvalitetssikring men som samtidig opner for kreativitet.
Han har no begynt å visa særlig interesse for tall og bokstaver.

Gro

Forelder, Bergen

Vi ser framgang i hverdagen og skoledagen… Han har gradvis begynt å prøve å lese mer og nå har han også begynt å skrive! Vi har en Family-gruppe på Snap, og der skriver han tekst på bildene. Tantene er helt rørt av utviklingen 😊 Møte med skolen, Statped og PPT denne uka, og skolen ser positiv utvikling i våkenhet, notering og oppsett i matematikk, selvstendighet og selvtillit. Vi tror timene hos deg, Erling, har vært katalysator for en positiv utvikling på flere områder der skolen også får mer uttelling for sin innsats, bl.a. daglig lesetrening som det ikke hadde vært mulig å få han med på for et halvt år siden.

Dagrun

Forelder, Ålesund

Eg er utruleg takknemleg og glad god hjelp for L.

Ser allerede god framgang på skulen og ho er mykje tryggare på seg sjølv mht  “eg kan…/ eg er flink”

Birgit

Forelder, Kvam

Solveig brukte noen få måneder på å forvandle S sitt selvbilde fra “jeg er den dummeste i klassen” til “jeg er en smarting”. Ved å spille på S sterke egenskaper – og bruke de systematisk og metodisk – så ble S istandsatt til å formidle og vise (for seg selv og andre) alt hva hun faktisk kan få til. Mestringsfølelsen begynte å blomstre og den negative læringsspiralen ble endelig brutt. Sofie ser frem til hver time og skryter av hvor kjekt det er til alle vennene. Tenk at det er stas å ha ekstra skole!

Christina

Forelder, Bergen

Datteren vår vil gjerne fortsette timene sine. Hun trives godt og føler hun får utbytte av timene. Hun kjenner seg endelig sett og forstått i forhold til sine utfordringer, og det føles veldig bra. Både for henne og meg som mor.

Det gjør det også lettere for henne å finne motivasjon videre.

 

Ingelin

Forelder, Bergen

Eg var bekymra for dottera mi, ho fann seg ikkje tilrette med undervisninga i skulen og ho hadde ikkje den framgangen eg forventa i kunnskapen hennar. Ho manglar konsentrasjon, er sårbar fordi ho ikkje les og skriv godt nok.

Difor tok vi kontakt med Solveig Nyborg (eg var litt kjend med Systematisk Begrepsundervisning på førehand). Dottera mi har hatt svært god nytte av undervisninga, 1 time i veka i ca 9 mnd og har gleda seg til timane. Solveig har gjort ein svært god jobb med henne. Timane med Solveig er svært lærerike og motiverande og ho gjev ein svært systematisk og informativ tilbakemelding etter kvar undervisningstime.

Dottera mi har hatt framgang i alle fag på skulen og ho er blitt mykje tryggare på seg sjølv ift det faglege. Dette er takket vere privatundervisninga med Systematisk Begrepsundervisning.

 

Elisabeth

Forelder, Kvam