Bok

AHA! Begripe med begreper

Elevbok A og B

pris 255,- pr bok
(+ 79 i frakt )

Fri frakt ved bestilling over 550,-

Her finner du brosjyre med bokomtale

AHA! Begripe med begreper A og B

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.  Uten en klar forståelse av hva ordene betyr, blir det vanskelig for barn å oppfatte og huske instruksjoner og forklaringer, og de får problemer med å uttrykke seg slik at de blir forstått av andre.

I Aha! Begripe med begreper A og Aha! Begripe med begreper B presenteres tretten grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. Begrepene vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, og når de skal lese, skrive og regne.

Før hvert tema er det en egen side med veiledning til læreren. Utdypende forklaringer og veiledning til flere begrepssystemer finner du i den mer omfattende teori- og metodeboka Aha!Grunnleggende begreper. Hva, hvorfor, hvordan.

Forfattere: Herdis Ø.Karlstad og Solveig Nyborg

GANAschehoug, 2019

Begripe med begreper A
ISBN 9788249219766
Bokmål

Begripe med begreper B
ISBN 9788249219780
Bokmål

Begripe med omgrep A
ISBN 9788249219759
Nynorsk

Begripe med omgrep B
ISBN 9788249219773
Nynorsk

Bruk bøkene slik

Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.  De kan også brukes i hjemmene av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen.

Elevene bør får hver sin bøker, som kan følge dem gjennom de første par skoleårene og som kan tas fram i alle fag.  Husk at Kopinor-avtalen forbyr all kopiering fra arbeidshefter som dette, heller ikke 15% (gjelder kun fagbøker).

LES TIPS TIL BRUK PÅ SMÅTRINNENE

Aha! Begripe med begreper fra GanAschehoug vil være en ny, viktig ressurs på 1.trinn. Dette er elevbøker som kan følge barna gjennom hele det første skoleåret – og som gjerne kan tas fram igjen gang på gang. Det er stadig nye ting å lære innen grunnleggende begreper og begrepssystemer: Kunnskap like viktig for ferdigheter, fagforståelse og sammenheng på høyere trinn som i begynneropplæringen. Vi siterer en 4.klassing som utbrøt: Sånn arbeidsbok vil eg óg ha!

Tverrfaglig

Bøkene er en tverrfaglig «alt i ett»- ressurs. De har både elevsider og egne lærersider med praktiske oppskrifter til lærer (og foreldre) om hvordan viktige grunnleggende begreper kan eksemplifiseres og undervises på, konkrete, varierte og lekne måter. Du trenger ikke slå opp i en egen ressursperm, og kan bruke bøkene når det måtte passe i et hvilket som helst fag. Grunnleggende begreper er like viktige for læringen i alle fag, selv om de kanskje er ekstra gunstige å ha på plass i forkant av bokstav- og tallundervisning, der begreper om antall, former, størrelser, plass, stilling, retning, symbol og lyd er viktige for sikker innlæring. Metodikken bygger i sin helhet på den anerkjente Systematiske begrepsundervisningen til Magne Nyborg.

I regelmessige undervisnings-økter

Beregn ca 20-30 minutter praktisk undervisningstid pr begrep, og 2-3 økter pr uke. Deretter kan elevene få prøve seg med ulike aktiviteter og oppgaver i bøkene knyttet til de aktuelle begrepene. Før elevene leser selv, vil vi anbefale felles gjennomgang av oppgavetekstene. Lag gjerne fine bokmerkebånd eller -strikker, slik at bøkene blir enklere å slå opp i.

Til øving i begrepsbruk og analytisk tenkning

Dere vil også finne en rekke mer komplekse oppgaver, der elevene får anvende flere av begrepene og begrepssystemene. Dette øver evne til analytisk tenkning og problemløsning, som er ferdigheter som vektlegges i fagfornyelsen. 

Gjenbruk av oppgaver i læringssamtaler

Bøkene har flotte og detaljerte miljøbilder av Charlotte Helgeland. Disse bildene kan gjenbrukes gang på gang til å finne ting med bestemte egenskaper – jo flere begreper elevene har lært, jo flere detaljer vil de oppdage og kunne sette ord på. Be gjerne elevene sammenligne ulike ting de ser i bildene. Hva er ting like i? Hva er de forskjellige i? Dette gir god språktrening og hjelper elever til å bli mer presise i formidlingen av sine observasjoner.

Inspirasjon til egne varierte læringsaktiviteter

På samme måte som dere bruker miljøbildene, kan dere også bruke uteområdene rundt skolen, slik at barna lærer at de viktige grunnleggende begrepene er noe som anvendes overalt. Utfyllingsoppgavene kan også gi inspirasjon til korresponderende konkrete/praktiske oppgaver. Har du ting som tilsvarer det som er avbildet i bøkene og som du kan ta med som konkreter? Da vil elevene kunne sanse og erfare eksemplene på en enda mer virkelighetsnær måte. Er det noen av utfyllings-, sorterings- eller søkeoppgavene som kan gjennomføres på andre praktiske, kreative og uforskende måter i klasserom, formingssal, gymsal eller skolegård?

Med ei klokketru på at vegen til læring går gjennom språket ved å gjera elevane meir språkleg bevisste, kan eg ikkje seia anna enn at Aha1 og Aha2 er eit etterlengta undervisningsopplegg. Ei grundig, tydeleg, systematisk og ikkje minst praktisk innføring i  omgrepslæring.

Aasne Vikøy

Høgskolelektor, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, HVL

Forfatterne

Solveig Nyborg


Spesialpedagog & forfatter

Solveig Nyborg er Magne Nyborgs svigerdatter. Hun har mange års erfaring både som faglærer og spesialpedagog i grunnskolen og er spesielt opptatt av de grunnleggende begrepenes integrasjon og betydning for all videre faglæring. Hun er realfagslektor, og har i tillegg en master i spesialpedagogikk fra NTNU, med tema grunnleggende begrepslæring og -kartlegging.

Herdis Øyehaug Karlstad

Spesialpedagog & forfatter

Herdis Øyehaug Karlstad er spesialpedag
og og har arbeidet etter prinsippene i Nyborg- pedagogikken i hele sin lærerkarriere. Hun har lang erfaring fra begynneropplæringen, og har sett hvilken betydning Systematisk begreps- undervisning har i tilpasset opplæring.