Aha! Begripe med begreper

Gan Aschehoug er forlaget bak bøkene Aha! Begripe med begreper A og B

Med ei klokketru på at vegen til læring går gjennom språket ved å gjera elevane meir språkleg bevisste, kan eg ikkje seia anna enn at Aha1 og Aha2 er eit etterlengta undervisningsopplegg. Ei grundig, tydeleg, systematisk og ikkje minst praktisk innføring i  omgrepslæring.

Aasne Vikøy

Institutt for språk, litteratur, matematikk og Tolking, HVL

KOMMER SNART:

Aha! Grunnleggende begreper HVA – HVORFOR – HVORDAN

Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Her får du både vite mer om hva begreper egentlig er, hva vi mener med grunnleggende begreper og hvorfor disse spiller en spesielt viktig rolle i all læring og tenkning. Du får også vite hvordan begreper dannes naturlig i hjernen og hvordan vi kan tilrettelegge for disse læringsprosessene hos elevene våre. Når du får innsikt i dette, blir det  lettere å forstå og bruke Nyborgs undervisningsmodeller på en fleksibel måte, slik at du ikke lenger blir avhengig av oppskrifter for slik begrepsundervisning.

Du vil også se hvordan denne undervisningen kan gi nettopp de effektene som etterspørres i fagfornyelsen og den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020: Dybdelæring, forståelse av sammenheng på tvers av emner og fag og utvikling av ferdigheter som analytisk og algoritmisk tenkning og problemløsning.

Kommer ut desember 2019.

Aha! Begripe med begreper- Elevbok A og B

er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg). 

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.  Uten en klar forståelse av hva ordene betyr, blir det vanskelig for barn å oppfatte og huske instruksjoner og forklaringer, og de får problemer med å uttrykke seg slik at de blir forstått av andre.

Hvis elevene får et godt språklig grunnlag som er bygd på god begrepsforståelse, vil det lette all videre læring i fagene. De får system i kunnskapene sine, og de utvikler evnen til å se sammenhenger på tvers av fag og over til den «virkelige» verden.

Det er noen begreper som er mer grunnleggende enn andre fordi de er nødvendige for å kunne oppdage, analysere og beskrive egenskaper og forhold ved alt vi møter. Disse kaller vi grunnleggende begreper.

I Aha! begripe med begreper A og Aha! Begripe med begreper B presenteres tretten grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. I tillegg tar vi med det viktige begrepssystemet symbol. Begrepene vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, og når de skal lese, skrive og regne. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen.

Bøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.  De kan også brukes i hjemmene av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen.

 

Slik skal bøkene brukes – intervju:

Slik skal bøkene brukes:

På småskoletrinnene
Aha! Begripe med begreper fra GanAschehoug vil være en ny, viktig ressurs på 1.trinn. Dette er elevbøker som kan følge barna gjennom hele det første skoleåret – og som gjerne kan tas fram igjen gang på gang. Det er stadig nye ting å lære innen grunnleggende begreper og begrepssystemer: Kunnskap like viktig for ferdigheter, fagforståelse og sammenheng på høyere trinn som i begynneropplæringen. Vi siterer en 4.klassing som utbrøt: Sånn arbeidsbok vil eg óg ha!

Tverrfaglig
Bøkene er en tverrfaglig «alt i ett»- ressurs. De har både elevsider og egne lærersider med praktiske oppskrifter til lærer (og foreldre) om hvordan viktige grunnleggende begreper kan eksemplifiseres og undervises på, konkrete, varierte og lekne måter. Du trenger ikke slå opp i en egen ressursperm, og kan bruke bøkene når det måtte passe i et hvilket som helst fag. Grunnleggende begreper er like viktige for læringen i alle fag, selv om de kanskje er ekstra gunstige å ha på plass i forkant av bokstav- og tallundervisning, der begreper om antall, former, størrelser, plass, stilling, retning, symbol og lyd er viktige for sikker innlæring. Metodikken bygger i sin helhet på den anerkjente Systematiske begrepsundervisningen til Magne Nyborg.

I regelmessige begrepsundervisningsøkter
Beregn ca 20-30 minutter praktisk undervisningstid pr begrep, og 2-3 økter pr uke. Deretter kan elevene få prøve seg med ulike aktiviteter og oppgaver i bøkene knyttet til de aktuelle begrepene. Før elevene leser selv, vil vi anbefale felles gjennomgang av oppgavetekstene. Lag gjerne fine bokmerkebånd eller -strikker, slik at bøkene blir enklere å slå opp i.

Til øving i begrepsbruk og analytisk tenkning
Dere vil også finne en rekke mer komplekse oppgaver, der elevene får anvende flere av begrepene og begrepssystemene. Dette øver evne til analytisk tenkning og problemløsning, som er ferdigheter som vektlegges i fagfornyelsen.

Gjenbruk av oppgaver i læringssamtaler
Bøkene har flotte og detaljerte miljøbilder av Charlotte Helgeland. Disse bildene kan gjenbrukes gang på gang til å finne ting med bestemte egenskaper – jo flere begreper elevene har lært, jo flere detaljer vil de oppdage og kunne sette ord på. Be gjerne elevene sammenligne ulike ting de ser i bildene. Hva er ting like i? Hva er de forskjellige i? Dette gir god språktrening og hjelper elever til å bli mer presise i formidlingen av sine observasjoner.

Inspirasjon til egne varierte undervisningsaktiviteter
På samme måte som dere bruker miljøbildene, kan dere også bruke uteområdene rundt skolen, slik at barna lærer at de viktige grunnleggende begrepene er noe som anvendes overalt. Utfyllingsoppgavene kan også gi inspirasjon til korresponderende konkrete/praktiske oppgaver. Har du ting som tilsvarer det som er avbildet i bøkene og som du kan ta med som konkreter? Da vil elevene kunne sanse og erfare eksemplene på en enda mer virkelighetsnær måte. Er det noen av utfyllings-, sorterings- eller søkeoppgavene som kan gjennomføres på andre praktiske, kreative og uforskende måter i klasserom, formingssal, gymsal eller skolegård?

 

Gan Aschehoug er forlaget bak bøkene Aha! Begripe med begreper A og B

Aha! Begripe med begreper- Elevbok A og B

er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg). 

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.  Uten en klar forståelse av hva ordene betyr, blir det vanskelig for barn å oppfatte og huske instruksjoner og forklaringer, og de får problemer med å uttrykke seg slik at de blir forstått av andre.

Hvis elevene får et godt språklig grunnlag som er bygd på god begrepsforståelse, vil det lette all videre læring i fagene. De får system i kunnskapene sine, og de utvikler evnen til å se sammenhenger på tvers av fag og over til den «virkelige» verden.

Det er noen begreper som er mer grunnleggende enn andre fordi de er nødvendige for å kunne oppdage, analysere og beskrive egenskaper og forhold ved alt vi møter. Disse kaller vi grunnleggende begreper.

I Aha! begripe med begreper A og Aha! Begripe med begreper B presenteres tretten grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. I tillegg tar vi med det viktige begrepssystemet symbol. Begrepene vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, og når de skal lese, skrive og regne. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen.

Bøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.  De kan også brukes i hjemmene av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen.

 

Med ei klokketru på at vegen til læring går gjennom språket ved å gjera elevane meir språkleg bevisste, kan eg ikkje seia anna enn at Aha1 og Aha2 er eit etterlengta undervisningsopplegg. Ei grundig, tydeleg, systematisk og ikkje minst praktisk innføring i  omgrepslæring.

Aasne Vikøy

Institutt for språk, litteratur, matematikk og Tolking, HVL

KOMMER SNART:

Aha! Grunnleggende begreper HVA – HVORFOR – HVORDAN

Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Her får du både vite mer om hva begreper egentlig er, hva vi mener med grunnleggende begreper og hvorfor disse spiller en spesielt viktig rolle i all læring og tenkning. Du får også vite hvordan begreper dannes naturlig i hjernen og hvordan vi kan tilrettelegge for disse læringsprosessene hos elevene våre. Når du får innsikt i dette, blir det  lettere å forstå og bruke Nyborgs undervisningsmodeller på en fleksibel måte, slik at du ikke lenger blir avhengig av oppskrifter for slik begrepsundervisning.

Du vil også se hvordan denne undervisningen kan gi nettopp de effektene som etterspørres i fagfornyelsen og den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020: Dybdelæring, forståelse av sammenheng på tvers av emner og fag og utvikling av ferdigheter som analytisk og algoritmisk tenkning og problemløsning.

Kommer ut desember 2019.

Slik skal bøkene brukes:

På småskoletrinnene
Aha! Begripe med begreper fra GanAschehoug vil være en ny, viktig ressurs på 1.trinn. Dette er elevbøker som kan følge barna gjennom hele det første skoleåret – og som gjerne kan tas fram igjen gang på gang. Det er stadig nye ting å lære innen grunnleggende begreper og begrepssystemer: Kunnskap like viktig for ferdigheter, fagforståelse og sammenheng på høyere trinn som i begynneropplæringen. Vi siterer en 4.klassing som utbrøt: Sånn arbeidsbok vil eg óg ha!

Tverrfaglig
Bøkene er en tverrfaglig «alt i ett»- ressurs. De har både elevsider og egne lærersider med praktiske oppskrifter til lærer (og foreldre) om hvordan viktige grunnleggende begreper kan eksemplifiseres og undervises på, konkrete, varierte og lekne måter. Du trenger ikke slå opp i en egen ressursperm, og kan bruke bøkene når det måtte passe i et hvilket som helst fag. Grunnleggende begreper er like viktige for læringen i alle fag, selv om de kanskje er ekstra gunstige å ha på plass i forkant av bokstav- og tallundervisning, der begreper om antall, former, størrelser, plass, stilling, retning, symbol og lyd er viktige for sikker innlæring. Metodikken bygger i sin helhet på den anerkjente Systematiske begrepsundervisningen til Magne Nyborg.

I regelmessige begrepsundervisningsøkter
Beregn ca 20-30 minutter praktisk undervisningstid pr begrep, og 2-3 økter pr uke. Deretter kan elevene få prøve seg med ulike aktiviteter og oppgaver i bøkene knyttet til de aktuelle begrepene. Før elevene leser selv, vil vi anbefale felles gjennomgang av oppgavetekstene. Lag gjerne fine bokmerkebånd eller -strikker, slik at bøkene blir enklere å slå opp i.

Til øving i begrepsbruk og analytisk tenkning
Dere vil også finne en rekke mer komplekse oppgaver, der elevene får anvende flere av begrepene og begrepssystemene. Dette øver evne til analytisk tenkning og problemløsning, som er ferdigheter som vektlegges i fagfornyelsen.

Gjenbruk av oppgaver i læringssamtaler
Bøkene har flotte og detaljerte miljøbilder av Charlotte Helgeland. Disse bildene kan gjenbrukes gang på gang til å finne ting med bestemte egenskaper – jo flere begreper elevene har lært, jo flere detaljer vil de oppdage og kunne sette ord på. Be gjerne elevene sammenligne ulike ting de ser i bildene. Hva er ting like i? Hva er de forskjellige i? Dette gir god språktrening og hjelper elever til å bli mer presise i formidlingen av sine observasjoner.

Inspirasjon til egne varierte undervisningsaktiviteter
På samme måte som dere bruker miljøbildene, kan dere også bruke uteområdene rundt skolen, slik at barna lærer at de viktige grunnleggende begrepene er noe som anvendes overalt. Utfyllingsoppgavene kan også gi inspirasjon til korresponderende konkrete/praktiske oppgaver. Har du ting som tilsvarer det som er avbildet i bøkene og som du kan ta med som konkreter? Da vil elevene kunne sanse og erfare eksemplene på en enda mer virkelighetsnær måte. Er det noen av utfyllings-, sorterings- eller søkeoppgavene som kan gjennomføres på andre praktiske, kreative og uforskende måter i klasserom, formingssal, gymsal eller skolegård?

 

Gan Aschehoug er forlaget bak bøkene Aha! Begripe med begreper A og B

Med ei klokketru på at vegen til læring går gjennom språket ved å gjera elevane meir språkleg bevisste, kan eg ikkje seia anna enn at Aha1 og Aha2 er eit etterlengta undervisningsopplegg. Ei grundig, tydeleg, systematisk og ikkje minst praktisk innføring i  omgrepslæring.

Aasne Vikøy

Institutt for språk, litteratur, matematikk og Tolking, HVL

KOMMER SNART:

Aha! Grunnleggende begreper HVA – HVORFOR – HVORDAN

Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Her får du både vite mer om hva begreper egentlig er, hva vi mener med grunnleggende begreper og hvorfor disse spiller en spesielt viktig rolle i all læring og tenkning. Du får også vite hvordan begreper dannes naturlig i hjernen og hvordan vi kan tilrettelegge for disse læringsprosessene hos elevene våre. Når du får innsikt i dette, blir det  lettere å forstå og bruke Nyborgs undervisningsmodeller på en fleksibel måte, slik at du ikke lenger blir avhengig av oppskrifter for slik begrepsundervisning.

Du vil også se hvordan denne undervisningen kan gi nettopp de effektene som etterspørres i fagfornyelsen og den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020: Dybdelæring, forståelse av sammenheng på tvers av emner og fag og utvikling av ferdigheter som analytisk og algoritmisk tenkning og problemløsning.

Kommer ut desember 2019.

Aha! Begripe med begreper- Elevbok A og B

er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg). 

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.  Uten en klar forståelse av hva ordene betyr, blir det vanskelig for barn å oppfatte og huske instruksjoner og forklaringer, og de får problemer med å uttrykke seg slik at de blir forstått av andre.

Hvis elevene får et godt språklig grunnlag som er bygd på god begrepsforståelse, vil det lette all videre læring i fagene. De får system i kunnskapene sine, og de utvikler evnen til å se sammenhenger på tvers av fag og over til den «virkelige» verden.

Det er noen begreper som er mer grunnleggende enn andre fordi de er nødvendige for å kunne oppdage, analysere og beskrive egenskaper og forhold ved alt vi møter. Disse kaller vi grunnleggende begreper.

I Aha! begripe med begreper A og Aha! Begripe med begreper B presenteres tretten grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. I tillegg tar vi med det viktige begrepssystemet symbol. Begrepene vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, og når de skal lese, skrive og regne. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen.

Bøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.  De kan også brukes i hjemmene av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen.

 

Slik skal bøkene brukes:

På småskoletrinnene
Aha! Begripe med begreper fra GanAschehoug vil være en ny, viktig ressurs på 1.trinn. Dette er elevbøker som kan følge barna gjennom hele det første skoleåret – og som gjerne kan tas fram igjen gang på gang. Det er stadig nye ting å lære innen grunnleggende begreper og begrepssystemer: Kunnskap like viktig for ferdigheter, fagforståelse og sammenheng på høyere trinn som i begynneropplæringen. Vi siterer en 4.klassing som utbrøt: Sånn arbeidsbok vil eg óg ha!

Tverrfaglig
Bøkene er en tverrfaglig «alt i ett»- ressurs. De har både elevsider og egne lærersider med praktiske oppskrifter til lærer (og foreldre) om hvordan viktige grunnleggende begreper kan eksemplifiseres og undervises på, konkrete, varierte og lekne måter. Du trenger ikke slå opp i en egen ressursperm, og kan bruke bøkene når det måtte passe i et hvilket som helst fag. Grunnleggende begreper er like viktige for læringen i alle fag, selv om de kanskje er ekstra gunstige å ha på plass i forkant av bokstav- og tallundervisning, der begreper om antall, former, størrelser, plass, stilling, retning, symbol og lyd er viktige for sikker innlæring. Metodikken bygger i sin helhet på den anerkjente Systematiske begrepsundervisningen til Magne Nyborg.

I regelmessige begrepsundervisningsøkter
Beregn ca 20-30 minutter praktisk undervisningstid pr begrep, og 2-3 økter pr uke. Deretter kan elevene få prøve seg med ulike aktiviteter og oppgaver i bøkene knyttet til de aktuelle begrepene. Før elevene leser selv, vil vi anbefale felles gjennomgang av oppgavetekstene. Lag gjerne fine bokmerkebånd eller -strikker, slik at bøkene blir enklere å slå opp i.

Til øving i begrepsbruk og analytisk tenkning
Dere vil også finne en rekke mer komplekse oppgaver, der elevene får anvende flere av begrepene og begrepssystemene. Dette øver evne til analytisk tenkning og problemløsning, som er ferdigheter som vektlegges i fagfornyelsen.

Gjenbruk av oppgaver i læringssamtaler
Bøkene har flotte og detaljerte miljøbilder av Charlotte Helgeland. Disse bildene kan gjenbrukes gang på gang til å finne ting med bestemte egenskaper – jo flere begreper elevene har lært, jo flere detaljer vil de oppdage og kunne sette ord på. Be gjerne elevene sammenligne ulike ting de ser i bildene. Hva er ting like i? Hva er de forskjellige i? Dette gir god språktrening og hjelper elever til å bli mer presise i formidlingen av sine observasjoner.

Inspirasjon til egne varierte undervisningsaktiviteter
På samme måte som dere bruker miljøbildene, kan dere også bruke uteområdene rundt skolen, slik at barna lærer at de viktige grunnleggende begrepene er noe som anvendes overalt. Utfyllingsoppgavene kan også gi inspirasjon til korresponderende konkrete/praktiske oppgaver. Har du ting som tilsvarer det som er avbildet i bøkene og som du kan ta med som konkreter? Da vil elevene kunne sanse og erfare eksemplene på en enda mer virkelighetsnær måte. Er det noen av utfyllings-, sorterings- eller søkeoppgavene som kan gjennomføres på andre praktiske, kreative og uforskende måter i klasserom, formingssal, gymsal eller skolegård?

 

FORFATTERNE

Solveig Nyborg

Solveig Nyborg

Spesialpedagog & forfatter

Solveig Nyborg er Magne Nyborgs svigerdatter. Hun har mange års erfaring både som faglærer og spesialpedagog i grunnskolen og er spesielt opptatt av de grunnleggende begrepenes integrasjon og betydning for all videre faglæring.

Herdis Øyehaug Karlstad

Herdis Øyehaug Karlstad

Spesialpedagog & forfatter

Herdis Øyehaug Karlstad er spesialpedag
og og har arbeidet etter prinsippene i Nyborg- pedagogikken i hele sin lærerkarriere. Hun har lang erfaring fra begynneropplæringen, og har sett hvilken betydning Systematisk begreps- undervisning har i tilpasset opplæring.