Webinar

Gratiswebinar

I disse populære webinarene får du info om grunnleggende begreper og hvorfor disse bør kartlegges, innblikk i kartleggingsresultater på ulike trinn, og en introduksjon til testen og hvordan den skal brukes

Kommende webinarer:

Tirs 23.april kl 14.15-15.45

Tirs 14.mai kl 15.00-16.30
_

Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest er Conexus Engages nye kartleggingsverktøy for grunnleggende begreper. Testen er utviklet av Nyborg Pedagogikk, og er støttet av UDIR.

Testen bygger i sin helhet på prof. Magne Nyborgs omfattende forskning knyttet til læring av, og med, begreper. Testbegrepene er hentet direkte fra Nyborgs GBS-modell og hans beskrivelse av spesielt viktige grunnleggende begreper i boka GBS – Grunnleggende begrepssystemer (Nyborg, 1990)

33 grunnleggende begreper måles

Grunnleggende begrepstest gir en gradert måling av 33  begreper innen 11 begrepskategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Det er 2-4 underordna begreper i hver kategori, i alt 33 begreper.

Testen er kriteriebasert og aldersuavhengig

Begrepene som måles, er viktige læreforutsetninger uansett alder på eleven.  Bildebruken er aldersnøytrale, oppgavene leses opp og testforløpet er adaptivt. Dette hindrer at eleven slipper å gjette svar om begrepet ikke er tilstrekkelig lært. Det spillbaserte tilsnittet gjør det mulig å presentere testen som et dataspill for de yngste, slik at de ikke opplever et “kartleggingsstress”.

 

Hvorfor kartlegge grunnleggende begreper?
  • Grunnleggende begreper brukes til å beskrive egenskaper til, og relasjonen mellom, ulike fenomen.
  • Grunnleggende begreper må være på plass for å kunne oppfatte, sammenlikne, kategorisere, generalisere og analysere. Slike begreper er tenkeverktøyet i all læring og i alle læringsstrategier, og er derfor helt avgjørende for å utvikle algoritmisk tenkning.
  • Vurdering og oppfølging av elevenes grunnleggende begrepskunnskap er svært viktig og bør ikke overlates til tilfeldigheter og antakelser.
  • En pedagog med lang erfaring i bruk av BU-modellen vil nok ikke trenge noen egen begrepstest for å kartlegge elevens begreper, men det kan også for disse være interessant å måle begrepsutviklingen mer nyansert og få dokumentert effekten av undervisningstiltak som settes inn.

Lisensbetingelser

Grunnleggende begrepstest er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk i Conexus Engage

Startpakke med årlisens for inntil 40 elever : kr 2000
Pris pr elev: kr 50

Lisensene kan brukes innen, eller på tvers, av klasser og årstrinn. Bruksretten varer i 12 mnd fra bekreftet kjøp, og testen kan gjennomføres flere ganger innen samme lisensperiode for å følge med på begrepsutviklingen.

Last ned elevrapport etter første kartlegging, da resultater overskrives om hele eller deler av testen tas flere ganger innen samme skoleår. 

For små skoler med få elever på 1. trinn, kan det være aktuelt å kjøpe lisens i midten-slutten av september 2. hvert år. Da kan lisensene brukes hhv etter og før innkjøpsdato, og 1. trinnselevene fra begge årskullene testes rett etter skolestart. 

Se eget tilbud for kunder hos Nyborg Pedagogikk når det gjelder individuell kartlegging, tolkning og veiledning.

Hva andre sier om GB-testen

Her er noen av de mange positive tilbakemeldingene vi har mottatt fra skoler som har tatt GB-testen i bruk:

– Jeg arbeider på en fådelt skole der snart 90% har et annet morsmål en norsk. Både barnehagen og vi har et skrikende behov for økt kompetanse på begrepsopplæringen. Vi bruker Aha-bøkene, og synes begrepstesten nærmest var en revolusjon.

Elisabeth M. Tøllefsen

Lærer, Senja

Det er veldig nyttig å få en oversikt over hva mange sliter med og legge inn aktiviteter som retter seg direkte mot disse begrepene. Vi har tidligere brukt KTI-test, jeg synes denne testen var mye mer nyttig og mye enklere å gjennomføre med hel klasse. Elevene synes også det var gøy og opplevde det som et spill.

Inger-Lene Løvstad

Kontaktlærer 1. trinn, Asker

Min skole har fått prøvetestet i Conexus, og det har vært svært interessant å se på resultatene av disse, og hvor godt de har samsvart med inntrykket vi har hatt av elevene. Har dermed virkelig fått forståelsen for hvor viktig SBU er.

Spes.ped-koordinator er svært fornøyd med det visuelle resultatskjemaet og tilbakemelding – samsvarer helt med det de tror.

Helga Sætra Erikstein

Kontaktlærer 1.trinn,

Viktig informasjon til skoleleder/skoleeier

I følge lærere spesped-ansvarlige og foreldre til elevene som har vært med i de første utprøvningene gir Grunnleggende begrepstest et representativt bilde på barnets kompetanse når det gjelder testbegrepene.

Testen vil dermed bli et nyttig redskap for å vurdere hvilke elever og elevgrupper som  vil trenge ekstra oppfølging med tanke på grunnleggende begreper. Begrepsundervisning er erfaringsmessig et effektivt tidlig og forebyggende tiltak. Testen vil også kunne brukes til å evaluere effekten av ulike begrepsundervisnings-tiltak.

Om man følger opp tidlig kartlegging med undervisning av de begrepene som ikke beherskes, kan man forebygge lærevansker ved å tette hull i dette læringsgrunnlaget.

Etter vår erfaring vil målrettet begrepsundervisning av elever i risikogrupper kunne forebygge unødvendige og demotiverende opplevelser av tilkortkommenhet.

Lærere som bruker testen i sin klasse, blir bedre kjent med elevenes læreforutsetninger og blir mer bevisste på betydningen en felles begrepsforståelse har for læringsutbyttet i alle fag.  Flere har ut fra testresultatene opplevd å få noen “aha-opplevelser” når det gjelder å forstå hvorfor for eksempel tallforståelse og regning er så vanskelig for en elev.

Noen sammenstilte resultater fra flere ulike skoler og trinn sees i tabellen til høyre. Elever som har mottatt systematisk begrepsundervisning er skilt ut i egne blokker, og man ser at disse jevnt over viser en sikrere begrepsforståelse. Vi ser også at ungdomstrinnselever med faglige utfordringer har store mangler i sitt grunnleggende begrepsapparat.

Resultater kartlegging 2020-22

Egnet dokumentasjonsverktøy

Mange av tiltakene som implementeres i skolene i forbindelse med fagfornyelsen har som mål å styrke elevenes begrepsforståelse. Grunnleggende begrepstest vil på enkelt vis kunne måle effekten av tiltakene som settes inn, både på enkeltindividnivå og på systemnivå.

Ta kontakt for mer informasjon.

Bachelor/masteroppgave knyttet til begrepslæring?

Ta kontakt for informasjon om hvordan Grunnleggende begrepstest kan benyttes i ulike effektstudier. Vi har lang erfaring med ekstern veiledning til masterstudenter som ønsker å sette seg mer inn i nyborgpedagogikken.

De pedagogiske utviklerne

Solveig Nyborg

Solveig Nyborg

Grunnleggende begrepstest er utviklet under ledelse av spesialpedagog og realfagslektor Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk.

_
Hun har i sitt masterarbeid innen spesialpedagogikk ved NTNU analysert eksisterende begrepstester for kartlegging av barns grunnleggende begreper. Arbeidet viste at det var behov for et mer nøyaktig kartleggingsverktøy. Grunnleggende begrepstest er et resultat av dette over to år lange analyse – og  utviklingsarbeidet.

Les masteroppgaven her:
En innholdsanalyse av utvalgte norske begrepstester (NTNU, 2020)

Magnus Nyborg

Magnus Nyborg

Magnus Nyborg er sønn av Magne Nyborg, og har, med sin spesielt inngående kjennskap til Nyborgs begrepsteori, vært med i testoppsett, kvalitetssikring og validering av testoppgavene.

post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin