Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest er Conexus Engages nye karleggingsverktøy for grunnleggende begreper. Testen er utviklet av Nyborg Pedagogikk, og er støttet av UDIR.

Tolking av testresultater


Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest er Conexus Engages nye karleggingsverktøy for grunnleggende begreper. Testen er utviklet av Nyborg Pedagogikk, og er støttet av UDIR.

Forstår barnet viktige ord og begreper godt nok?

Av og til kan det være vanskelig å forklare hvorfor et barn opplever utfordringer i skolen. Vår erfaring er at svakt utviklede grunnleggende begreper ofte er en viktig årsak, og i alle tilfeller forsterkende faktor, når barnet blir hengende etter med fag og ferdigheter.

De fleste skoler forutsetter at elevene har grunnleggende begreper på plass og forstår de viktigste instruksjonsordene,
– noe som slett ikke alltid er tilfellet.

Som kunde/elev i Nyborgskolen, er det mulig å få kartlagt barnets begreper, inkludert tolkning og veiledning på eventuelt behov  for videre oppfølging. Kartleggingsresultatene vil gi svært tydelige svar på om skolen har gitt god nok undervisning i de aller viktigste begrepene for å lære, forstå og sette kunnskap i sammenheng.

Nyttig både for lærere og foreldre som ser at barnet står
fast i sin læring!

For privatkunder i Nyborgskolen

Bestiller du via kontaktskjemaet til høyre, vil vi ta kontakt med videre informasjon om gjennomføring.

kr 350 inkl mva for privatkunder i Nyborgskolen.

For skoler med egne GBT-lisenser

Få profesjonell hjelp med å se “det store bildet” ved å få en tolkning av begrepsprofilen til en enkeltelev eller en hel klasse.

Særlig som nye brukere av GB-testen kan det være nyttig å få litt hjelp med tolkning av kartleggingsresultatene. Hvilke konsekvenser kan det ha at en elev for eksempel har spesielt svake begreper om form, stilling og plass, ellers svakt utviklede begreper om hele/deler og mønster?

Etter bestilling vil dere få tilsendt videre instruksjoner for hvordan kartleggingsdata tas ut, anonymiseres og deles for videre tolkning.

Pris (eks. mva):

Tolkning resultat 1 elev
(eget tolkningsskjema) – kr 280 eks. mva

Pakkepris tolkning resultater for inntil 5 elever
(hver elev eget tolkningsskjema) – kr 750 eks. mva

Pakkepris tolkning resultater for inntil 30 elever
(felles tolkningsskjema)  kr 1500 eks mva

Testen bygger i sin helhet på prof. Magne Nyborgs omfattende forskning knyttet til læring av, og med, begreper. Testbegrepene er hentet direkte fra Nyborgs GBS-modell og hans beskrivelse av spesielt viktige grunnleggende begreper i boka GBS – Grunnleggende begrepssystemer (Nyborg, 1990)

33 grunnleggende begreper måles

Grunnleggende begrepstest gir en gradert måling av 33  begreper innen 11 begrepskategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Det er 2-4 underordna begreper i hver kategori, i alt 33 begreper.

Testen er kriteriebasert og aldersuavhengig

Begrepene som måles, er viktige læreforutsetninger uansett alder på eleven.  Bildebruken er aldersnøytrale, oppgavene leses opp og testforløpet er adaptivt. Dette hindrer at eleven slipper å gjette svar om begrepet ikke er tilstrekkelig lært. Det spillbaserte tilsnittet gjør det mulig å presentere testen som et dataspill for de yngste, slik at de ikke opplever et “kartleggingsstress”.

 

Hvorfor kartlegge grunnleggende begreper?
  • Grunnleggende begreper brukes til å beskrive egenskaper til, og relasjonen mellom, ulike fenomen.
  • Grunnleggende begreper må være på plass for å kunne oppfatte, sammenlikne, kategorisere, generalisere og analysere. Slike begreper er tenkeverktøyet i all læring og i alle læringsstrategier, og er derfor helt avgjørende for å utvikle algoritmisk tenkning.
  • Vurdering og oppfølging av elevenes grunnleggende begrepskunnskap er svært viktig og bør ikke overlates til tilfeldigheter og antakelser.
  • En pedagog med lang erfaring i bruk av BU-modellen vil nok ikke trenge noen egen begrepstest for å kartlegge elevens begreper, men det kan også for disse være interessant å måle begrepsutviklingen mer nyansert og få dokumentert effekten av undervisningstiltak som settes inn.