Påbyggingskurs i nyborgpedagogikk

PÅBYGGINGSKURS HØSTEN 23

Webinar 

Kurset for deg som har tatt innføringskurs
og fått praktisert litt!

Dato: 26.okt+ 16.nov + 7.des-23

Klokkeslett: Ettermiddag 12.00 – 16.00

RABATTER:
Tidlig påmelding før 10.juni 23:
10% rabatt
Påmelding sammen med innføringskurs høsten 23 
20% rabatt 

Kurset er på 11 timer

Påbyggingskurset fordeles over tre halve dager med to mellomliggende arbeidskrav og en oppsummerende oppgave som leveres som avslutning av kurset.

Kurset tilsvarer modul  4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Hvem er kurset for?

Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen,  spesialpedagoger og logopeder.

Praktisk organisering

Hvert kurskull vil være på ca 6-8personer + kurslærer. Gruppen deles i to eller tre under gruppediskusjoner og praksisøkter underveis i kurset.  Det gis veiledning på oppkobling til møteplattform i forkant av kurset.
Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs ha en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, refleksjonsoppgaver og praksiøkter underveis i kurset.

Individuelle praksisoppgaver

Det gis små praksis/øvingsoppgaver som gjennomføres i etterkant av hver samling. Tre av disse er obligatoriske “arbeidskrav” med innsending, den siste av dem blir en oppsummerende oppgave som skal kombinere alt du har lært i kurset. Du får individuell oppfølging og tilbakemelding på disse oppgavene, noe som bidrar til å spisse kurset mot nettopp din undervisningshverdag.

Kurslitteratur:

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad.

Vi anbefaler å bestille kursboka samtidig med kurset, slik at dere får tilsendt kursboka i forkant.

Pris

4.900 for tre halve kursdager + mellomliggende praksisoppgaver med veiledning.

 

Kursbok kommer i tillegg (gratis forsendelse)
Pris kr 885

Få 20% rabatt på førstkommende påbyggingskurs om du melder deg på både innførings- og påbyggingskurset samtidig.

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega.

Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

 

 

Jeg har allerede praktisert litt av det jeg lærte på kurset. Jeg er veldig fornøyd, det er enkelt å følge siden det er samme stegene uansett hvilket begrep man jobber med. Etter kurset har jeg blitt mer bevisst på språket jeg bruker sammen med elevene.
 
Siv M.

Lærer, mellomtrinn

Dag 1:

Magne Nyborgs læringsteoretiske modell – PSI-modellen

Her lærer du om Nyborgs PSI-modell –  læringsmodellen som gjør det mulig å se helheten i det som påvirker læringsprosessen hos eleven/barnet.

Svært nyttig i all tilpasning av undervisning, og særlig verdifull i spes.ped. arbeid. PSI-modellen gjør det enklere både å kartlegge elevens/barnets forutsetninger, oppdage hvor skoen trykker, tolke responser og fortløpende justere undervisningen etter hva man ser er “flaskehalsen” for at eleven/barnet skal komme videre i sin (faglige) utvikling. 

Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgave med øving i bruk av PSI-modellen

 

Dag 2:

Ferdighetslæring og Nyborgs ferdighetslæringsmodell

Lær mer om ferdigheter og Magne Nyborgs ferdighetslæringsmodell!

Vi ser på hvordan denne modellen brukes som verktøy i arbeidet med å planlegge og tilpasse opplæringen. Like aktuell ved opplæring i motoriske, språklige eller kognitive ferdigheter. 

Modellen viser hvordan både pedagog og elev/barn kan bruke grunnleggende begrepssystemer som effektivt analyseverktøy i ferdighetsopplæring og hvordan begreper og ferdigheter samspiller i denne læringen.
Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgaver med øving i bruk av ferdighetslæringsmodellen.

 

Dag 3:

Arbeid med fagbegreper og hvordan grunnleggende begreper brukes i koding av disse

Lær mer om analytisk koding og bruk av BU-modellen på mer sammensatte begreper! Her bygges videre på det som er lært i innføringskurset. Vi ser nærmere på hvordan vi jobber med analytisk koding av både konkrete og abstrakte fenomener.

Vi ser hvordan begreper settes i system,  og dermed gi grunnlag for en god, relasjonell forståelse hos eleven. Vi vil også diskutere analytisk koding som forutsetning for å lære å analysere og generalisere, analytisk koding i algoritmisk tenkning og analytisk koding som læringsstrategi og hukommelsesteknikk. 

Eksempler fra praktisk bruk. Oppsummerende praksisoppgave som kombinerer alle tema fra innførings- og påbyggingskurset.

 

Takk for enda et interessant kurs. Påbyggingskurset bestod av en god variasjon av forelesning, gruppedeling, filmfremvisning og oppgaver. Det var en grunndig innføring i PSI- og ferdighetsmodellen, med mange varierte eksempler. I tillegg fikk vi en solid innføring i hvordan modellene kan brukes, i ulike fagområder. Kurset gikk over tre kvelder, og hver kurskveld hadde et eget tema. Likevel ble det forrige temaet oppsummert i neste kurs, og på den måten ble det enklere å se sammenhengen mellom de ulike modellene, samt tilknytning til innholdet i begynnerkurset.

Norunn E. Grødeland