Kurs i begrepsundervisning

Bestillingskurs

Tittel:                     Bestillingskurs
Tid/Dato:              Etter avtale
Hvor:
Påmeldingsfrist: 
Kategori:                Velg kategori under, eller få et tilpasset opplegg

INNFØRINGSKURS / Modul 1

Vår bestselger til de som ikke har erfaring med bruk av systematisk begrepsundervisning.

For at elever skal kunne få effektiv og tilrettelagt undervisning, er de avhengig av å få systematisk hjelp med på de områdene de ikke forstår i tillegg til å selv kunne tenke mer analytisk overfor oppgaver og utfordringer.  Kurset gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning ved å gi orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan lære elevene analytisk tenkning. Teoriene er forskningsbasert og solid dokumentert gjennom forsøk og erfaring i skolen.

 

Innføringskurset er på 1+1 dag

Innføringskurset er et frittstående 10-timers kurs fordelt over to dager.  Inngår også som Modul 1 i vår modulbaserte opplæring.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset.

 

Hvem er kurset for?

Kurset er hovedsakelig rettet mot grunnskolelærere og foreldre, men vil være nyttig for alle på alle nivåer mht. metalæring, analytisk tenkning og studieteknikk. Du behøver ikke å ha pedagogiske forkunnskaper for å få fullt utbytte av kurset, så kurset vil være interessant også for foreldre og for assistenter i skolen.

Deltaker skal etter endt kurs ha lært følgende

 • Hva begrep og forestilling er
 • Hva læring er
 • Om Magne Nyborgs BU-modell/ begrepsundervisningsmodell – et praktisk redskap som gjør at du kan undervise alle typer begrep på en god måte
 • Om å ordne begrep i system, og hva du vinner på det
 • Hva GBS/ grunnleggende begrepssystem er
 • Hvordan GBS brukes som redskap i all videre læring
 • Hvordan du kan sikre at alle har “læringsredskapene” GBS
 • Litt om analytisk koding – bruk av GBS for å fokusere og oppdage egenskaper

Kursene inneholder også flere praktiske økter, der kursdeltakerne underveis får ta i bruk det de lærer. Ved kurs der dagene kommer spredd, vil det bli gitt oppgaver mellom kursdagene, for å gjøre det lettere å ta i bruk i egen undervisningspraksis.

 

Tilbakemeldinger

“Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”

“Jeg opplevde kurset som interessant og lærerikt.  Det var en veldig god balanse mellom teori og praksis.”

“Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”

“Opplevde at det som ble sagt stemte veldig godt overens med virkeligheten.”

“Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…” 

Pris

Ta kontakt for mer informasjon og pris på bestillingskurs

Avlysing

Bindende ved bestilling.   

KURSDAG I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING (for kommuner og større institusjoner)

 

ENDAGS INTROKURS

 

Dette dagskurset er et tilbud til kommuner/større institusjoner som allerede har bygget endel kompetanse i Systematisk begrepsundervisning.
Kurset er en kortversjon av INNFØRINGSKURSET, og egner seg som oppfriskningskurs og som “top-up” i forbindelse med kommunale kursdager, o.l.

 

Det endags introkurset vil derimot gi for lite praktisk og teoretisk grunnlag til å komme igang med Systematisk begrepsundervisning om slike forkunnskaper mangler. Det vil da være mulig å følge opp kurset med videre felles kursdager på et senere tidspunkt og/eller etablere et ressursteam som gis anledning til å bygge grundigere kompetanse for deretter å ta ansvar for intern kursing og veiledning. Det anbefales i såfall et ressursteam på minimum 4 personer pr kommune/institusjon, som får anledning å ta både innførings- og påbygginskurs i Systematisk begrepsundervisning.

 

 

 

 

PÅBYGNINGSKURS / Modul 4

Når dere har grunnkunnskap om begrepsundervisning.  Gir dypere forståelse, og grunnlag for å anvende nybormodellene inn i fagundervisningen.

Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

 

Påbygningskurset er på 1+1 dag

Innføringskurset er et frittstående 10-timers kurs fordelt over to dager.  Inngår også som Modul 4 i vår modulbaserte opplæring.

Hvem er kurset for?

Kurset er hovedsakelig rettet mot grunnskolelærere og foreldre med litt erfaring fra begrepsundervisning, men vil være nyttig for alle på alle nivåer mht. metalæring, analytisk tenkning og studieteknikk. Dette er relevant kunnskap for alle som underviser, og nødvendig innføring i anvendelse av nyborgmodellene inn i fagundervisningen.

Deltaker skal etter endt kurs ha lært følgende

 • Kort repetisjon av hva begrep og forestilling er
 • Kort repetisjon av hva læring er
 • Kort repetisjon av hva Magne Nyborgs BU-modell/ begrepsundervisningsmodell – et praktisk redskap som gjør at du kan undervise alle typer begrep på en god måte
 • PSI-modellen – som gir deg et redskap til å forstå læringsprosessen trinn for trinn.  Et nyttig redskap for å analysere og forstå egen undervisning og elevenes læring.  Ikke minst for å finne ut hva som går galt når læringen ikke skjer som ønsket.
 • Om analytisk koding med GBS inn i fagundervisningen 
 • Om ferdighetslæringsmodellen inn i fagundervisningen

Kursene inneholder også flere praktiske økter, der kursdeltakerne underveis får ta i bruk det de lærer. Ved kurs der dagene kommer spredd, vil det bli gitt oppgaver mellom kursdagene, for å gjøre det lettere å ta i bruk i egen undervisningspraksis.

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

For å øke gevinsten ved bruk av systematisk begrepsundervisning, bør en ha kunnskap om implementering og vedlikehold av kompetanse i skolen.  Kan med fordel kombineres med innføringskurs og påbyggingskurs.

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN FOR SKOLEEIERE OG -LEDERE

Kurs for skoleledere, skoleeiere og teamledere

Ferdighetslæring og begrepslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring.

 

Ved hjelp av prinsippene i den Systematiske begrepsundervisningen etter Magne Nyborg kan vi, ved hjelp av relativt enkle grep, både imøtekomme de nye skolepolitiske føringene og samtidig forebygge kostnader ved å satse på undervisning som virker læringsfremmende og inkluderende for alle elever.

I tillegg til å gi en kort innføring i Systematisk Begrepsundervisning/nyborgpedagogikken, vil vi i løpet av disse to kursdagene vise hvilket potensiale denne metodikken har når det gjelder:

 • Forebygging av lærevansker
 • Tilpasset opplæring i et inkluderende perspektiv
 • Tidlig innsats og intensiv opplæring
 • Språk- og begrepslæring for minoritetsspråklige elever
 • Algoritmisk tenkning/analytisk koding

Undervisningsmodellene til Magne Nyborg er forskningsbaserte og vel utprøvde i praksis.  Brukt på kompetent vis i førskole og på småskoletrinnet har disse vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektive ved tidlig innsats og intensiv opplæring. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen.

Kurset vil og formidle erfaringer med metoder for å implementere BU i skolen for å få det til å fungere.

Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være aktuelt for fagteamledere og barnehageledere.

Dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats og inkludering gjennom nyborgpedagogikken, og hvilken gevinst det kan gi skoler og kommuner.

Hovedfokuset vil ligge på  hvordan nyborgpedagogikkens grunnlagstenkningen kan bidra til bedre læring for alle elever uansett utgangspunkt. Den Systematiske Begrepsundervisningen etter Magne Nyborg er forskningsbasert og vel utprøvd i praksis.  Brukt på småskoletrinnet har denne vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektiv som tidlig innsats. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. Begrepsforståelse og god ferdighetslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring. Systemrettet arbeid med  kompetansebygging og implementering av Systematisk begrepsundervisning vil dermed bidra til å oppfylle mange av kravene som rettes til fremtidens skole, enten det gjelder dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats eller inkludering. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hva Systematisk Begrepsundervisning er, potensialet til nyborgpedagogikken og en veiledning til implementeringsarbeidet, basert på flere års erfaring med slikt arbeid, Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være nyttig for fagteamledere.

KURS I STUDIETEKNIKK

Et kort kurs beregnet på studenter ved universitet, høgskole eller videregående skoler.

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.