kurs

Aktuelle kurs

Introduksjonskurs med Bro-aschehoug i oslo

10. september 18

SNARLIG PÅMELDING!

Påbyggingskurs i Norheimsund

21.-22 September 18

Modul 4

SNARLIG PÅMELDING!

Ny kursserie Bro-Aschehoug i Oslo

18. oktober 18 

Samling 1 i kursserie

SNARLIG PÅMELDING!

MODULBASERT INTENSIVKURS

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter. Dette tilbudet er rettet mot alle som arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdannelse).

De fysiske samlingene – modul 1 og 4 settes regelmessig opp i Norheimsund og Ålesund, og kan også bestilles til andre kommuner om det er interesse for dette. Resten av modulene er nettbaserte og knyttet til praksis på egen arbeidsplass. Hver av kursdeltakerne får individuell oppfølging i forbindelse med selvstudier og oppgaver.

Siden kurset er  modulbasert, melder du deg på del for del og betaler for hver av delene etter hvert som studiene skrider frem. Du ordner selv med praksis, som vil være en svært viktig del av opplæringen. Du kan begynne på modul 2 og 3 før deltakelse på modul 1, slik at fleksibelt tidspunkt for oppstart er mulig. Modul 1 og 4 er planlagt gjentatt regelmessig, litt avhengig av ledig kapasitet. 

Er du lærerstudent og har lyst til å bli lærling hos oss? – se eget opplæringstilbud for medarbeidere nederst på denne siden.

Det er også mulig å delta på Modul 1 og 4 som vanlige kurs uten å ta del i resten av kursopplegget (se under).

INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

For deg som ikke ønsker å ta hele modulkurset, og for skoler/barnehager/kommuner som ønsker innføring i prinsippene for Systematisk begrepsundervisning for flere ansatte, er vårt innføringskurs et mindre omfattende kurstilbud.

Innføringskurset (som samtidig er modul 1 i kurspakken over) er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset. 

Vi har et stående tilbud at de som har tatt dette kurset hos oss tidligere, kan få delta på nytt til 50% rabatt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt. 

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

MATEMATIKKINNSATS for skoler

Kurstilbud med observasjonspraksis til skoler som ønsker hjelp med smågruppe spes.ped- undervisning i matematikk. En av våre erfarne medarbeidere vil komme til skolen og vise hvordan Systematisk begrepsundervisning brukes i undervisning av barn og unge med utfordringer når det gjelder matematikkforståelse. Elevene vil etter avtale motta undervisning over 10 dobbelttimer, og spes.pedlærer/matematikklærer er med i timene og lærer dermed metodikken. Det gis i tillegg 2 timer veiledning til lærer i for- og etterkant av kurset. 

Tilbudet gjelder i Oslo, Kristiansand og Ålesund. Ta kontakt for informasjon og pris.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

For mer informasjon og pris, ta kontakt.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

 

Påbyggingskurs i Norheimsund

21.-22 September 18

Modul 4

SNARLIG PÅMELDING!

Kursserie i OSLO V/BRO-Aschehoug

31. august 18 

Samling 3 i kursserie
PSI-modellen
Lukket for nye påmeldinger

Introduksjonskurs med BROAschehoug OSLO

10. september 18

SNARLIG PÅMELDING!

 

Ny Kursserie I OSLO BRO-Aschehoug

18. oktober 18 

Samling 1 i kursserie

SNARLIG PÅMELDING!

BU-kurs i Ålesund


Bestillingskurs. Meld interesse.

 Modul 1 og 4

VÅRe modulkurs

Praktisk rettet innføringskurs med innføring i Systematisk Begreps-undervisning (BU) og Nyborg sine modeller.

Noen tilbakemeldinger fra modul 1 samling i Norheimsund:

 • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
 • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
 • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”

PRISER: 3700,-  1700,- for fulltidsstudenter 

Selvstudier og teorifordypning med teoretiske refleksjonsoppgaver. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Praktisk undervisning av enkeltelev. Innleveringsoppgave med vurdering. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Anvendelse av teoriene og bruk av modellene i fag- og ferdighets-undervisning. Fysisk samling over 2 dager planlagt. Inngår som Modul 4 i intensivkurs, men det er mulig å delta uten å kjøpe andre moduler. For å delta på dette kurset, må du ha en del teoretisk forståelse mht Nyborg-modellene. F.eks. fra Innføringskurs i systematisk begrepsundervisning (modul 1). Ta kontakt om du er usikker på om du har tilstrekkelig bakgrunn til å ha utbytte av kurset. PRISER: 3700,-  1700,- for fulltidsstudenter 

Teoretisk oppgave tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
Praktisk undervisning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
RABATTER
Ved tidlig påmelding 2 måneder før oppsatt kursdato for Modul 1 og 4:  Vanlig/ fulltidsstudenter -500kr -200kr
Rabatt for INAP medlemskap Modul 1 og 4. 10 %

Kurs i sammarbeid med

Begrepsundervisningsmodellen etter Magne Nyborg

Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer atelevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse (NOU 2015:8 – Fremtidens skole). Vi ser at god forståelse av begreper og begrepssystemer settes opp som viktige kriterier for den dybdelæringen som ønskes i fremtidens skole. Det vises også til at elevene skal bruke evnen sin til å analysere. Men hvordan skal vi hjelpe elevene til å utvikle en slik evne? Det som Magne Nyborg kaller for de grunnleggende begrepssystemene om form, størrelse, plass, stilling, retning, antall, stoff, funksjon eller verdi, vil være spesielt viktige for å oppnå dette. Derfor er det viktig at skolen sikrer at elevene lærer disse tenkeverktøyene så tidlig som mulig i skoleløpet ved at de blir undervist på en systematisk måte. I løpet av denne kursdagen vil du lære å bruke Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen) i praksis. Den gjør det mulig å gi alle elever gode begrepsmessige og analytiske læreforutsetninger. Når du forstår de pedagogiske grunnprinsippene som modellen bygger på, vil du kunne bruke den på stadig nye begreper og begrepssystemer, også slike som det ennå ikke finnes noen veiledninger til. Kursinnhold:

 • Hva er egentlig et begrep og et begrepssystem, og hvordan bør begrepsundervisning legges opp
 • Gjennomgang av de viktigste grunnleggende begrepssystemene med utvalgte praktiske demonstrasjoner/modelleringer
 • BU-modellen – i teori og praksis
 • Konkretiseringsmateriell og aktuelle læremidler
 • Praksisoppgave før modul 2

Modellen for ferdighetsopplæring etter Magne Nyborg

Begrepsforståelsen vår påvirker evnen vår til å lære nye praktiske, språklige, sosiale og kognitive ferdigheter. Eksempler på ferdigheter som må læres i skolen er alt fra lesing, skriving og utføring av regneoperasjoner til svømmeteknikk. Grunnleggende begrepssystemer gir de nødvendige forutsetningene for å lære ved å observere eller ved hjelp av instruksjoner. Når det er ”hull” i den begrepsmessige grunnmuren, vil det bli vanskelig å legge merke til både rekkefølge og utførelse av ledd i handlingen, og det blir enda vanskeligere å huske dette senere. Analytiske evner er derfor viktige for å kunne dele en sammensatt hendelse eller oppgave opp i mer overkommelige deler slik at vi kjenner disse igjen. God begrepsforståelse gjør det både lettere for eleven å forstå hvorfor oppgaver og handlinger skal utføres som de skal, og gir grunnlag for å vurdere kvaliteten av utøvelsen. Denne kursdagen lærer du å bruke Magne Nyborgs modell for ferdighetsopplæring i praksis. Det gir en svært effektiv innlæringsprosess i forhold til alle typer ferdigheter. Når en bruker denne modellen, følger en samtidig prinsippene for vurdering for læring og prinsippene for innarbeiding av gode retrievalstrategier. Kursinnhold:

 • Kort repetisjon fra første kursdag og gjennomgang av praksisoppgave.
 • Analytisk koding – hva, hvorfor og hvordan
 • Hva er en ferdighet, og hva har dette å si for hvordan ferdighetsundervisningen bør legges opp?
 • Modellen for ferdighetsopplæring – i teori og praksis
 • Praksisoppgave før modul 3

PSI-modellen – Magne Nyborg sin læringsteoretiske modell

Denne kursdagen skal du lære å bruke Magne Nyborgs person-situasjon-interaksjonsmodell, forkortet til PSI-modellen. Denne læringsteoretiske modellen kan brukes i enhver undervisningssituasjon som et analyseredskap for å tilpasse undervisningen best mulig. Ved hjelp av PSI-modellen kan vi forstå det nære samspillet mellom de ytre undervisningstiltakene, elevens indre læringsprosesser og elevens reaksjoner. Modellen viser hva alle lærings-/erfaringssituasjoner er like i, og er dermed en universell modell. Samtidig tar den hensyn til enkeltelevens læreforutsetninger, motivasjoner og følelser. Modellen kombinerer elementer fra alle de viktigste læringsteoriene på en unik måte. I bruk får vi et verdifullt redskap til å analysere både læreforutsetninger, enkeltepisoder i undervisningen og kvaliteten av læremateriell/oppgaver. PSI-modellen, i kombinasjon med de to andre modellene, forklarer også hvordan vi ved god undervisning aktivt kan endre elevenes læreforutsetninger uansett utgangspunkt. De tre modellene er enkle å bruke når de først er forstått. Fordi modellene er universelle, har de vist seg nyttige i alt fra vanlig fag- og ferdighetsundervisning, spesialundervisning, i arbeid med grunnleggende norsk-opplæring og som grunnlag for effektiv studieteknikk på høyere nivå. Her får du som lærer det redskapet du trenger for å legge til rette for elevenes dybdelæring i alle situasjoner. Kursinnhold:

 • Kort repetisjon fra første og andre kursdag og gjennomgang av praksisoppgave.
 • Hva er læring og hva har dette å si for hvordan vi forholder oss til elever i ulike situasjoner og til spesielle utfordringer?
 • Hvilke konsekvenser har manglende grunnleggende begrepsforståelse for all videre læring?
 • Hvordan kan vi aktivt endre elevenes læreforutsetninger?
 • PSI-modellen og hvordan denne kan brukes diagnostisk – i teori og praksis
 • Praksisoppgave før modul 4

Implementering og bruk av Systematisk begrepsundervisning på ulike nivå

I løpet av de første tre kursdagene i denne kursrekken har du lært om de ulike lærings- og undervisningsmodellene til Magne Nyborg. Den siste kursdagen skal vi sammenfatte dette og se hvordan vi kan implementere denne grunnlagstenkningen inn i skolehverdagen og de enkelte fagene. Vi vil se at dette er en måte å tenke undervisning og læring på som både virker forebyggende, inkluderende og fagovergripende, og som gir et løft til både vanlig klasseundervisning og et verdifullt utgangspunkt for spesialundervisning. Vi vil se nærmere på hvordan grunnprinsippene for både begreps- og ferdighetsundervisning kan overføres til stadig nye undervisningssituasjoner og til læring av stadig mer komplekse begrep og oppgaver. Et viktig fokus denne dagen vil være å se hvordan kunnskapen kan kobles sammen både innen og mellom fag, samt mellom fag og hverdagslivet utenfor skolen. Den systematiske begrepsundervisningen har som mål at elevene skal lære ferdigheten å analysere, sammenligne, generalisere og organisere kunnskapen. Derfor har den gitt dybdelæring på alle de områdene den har vært anvendt. Læringsutbyttet blir større jo mer av undervisningen ved skolen som legges opp i tråd med barnas nye læreforutsetninger. Vi vil se på praktiske tiltak som er nødvendig for å ta i bruk og vedlikeholde bruk av systematisk begrepsundervisning i skoler og barnehager med utgangspunkt i erfaring fra skoler som har tatt i bruk BU. Kursinnhold:

 • Kort repetisjon fra de forutgående kursdagene og gjennomgang av praksisoppgave
 • Hvordan prinsippene for Systematisk begrepsundervisning og bruk av grunnleggende begrepssystem kan overføres til all undervisning
 • Implementering av Systematisk begrepsundervisning i barnehage og skole – hva må til,
 • og hva er utfordringene?
 • Eksempler fra skoler og barnehager som har tatt i bruk systematisk begrepsundervisning
 • Oppsummering og avsluttende anbefalinger, utdeling av kursbevis
Kursavgift: Kr 6.000
Tidsramme: Kl. 09-15 (alle fire kursdager)
Kurspåminnelse: Sendes pr epost 3 dager før kursdato
Påmeldingsfrist: 2 uker før kursdato, bindende påmelding etter påmeldingsfristen
Avbestilling: Senest 4 uker før kursdato, hvis ikke må full kursavgift betales. Ved frafall kan man sende en kollega i sitt sted, kostnadsfritt
Avlysning: Kursarrangør forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved liten oppslutning. Kursdeltaker vil motta beskjed om dette pr epost. Ved avlysning pga hendelser utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begrenset til kursavgift

Medarbeideropplæring/LÆRLING

 

Vi er på utkikk etter unge og målrettede pedagoger som ønsker bygge spisskompetanse innen Systematisk begrepsundervisning. Du må ha, eller være i, lærerutdanning og ha kapasitet til å sette av noen timer ukentlig til veiledet praksis.

All nødvendig opplæring gis gratis, mot at du forplikter deg til å gjennomføre hele opplæringen og undervise for oss i en periode over to år. Du får god timelønn for praksisen, men det blir ikke “noe å leve av” siden du bare har noen ganske få elever. Du bør altså betrakte dette som tilleggsutdanning, ikke først og fremst ekstrainntekt, i hvert fall ikke de første par årene. 

Motivasjonen må ligge i at du ser verdien av å bygge en spesiell kompetanse som det bare blir større og større behov for og etterspørsel etter i skolen. Dessverre er dette ennå ikke del av den offentlige lærerutdanningen, så dette er foreløpig eneste måten å både får god nok teoretisk og praktisk opplæring. Søkere må ha gode norsk- og matematikk-karakterer, god rettskrivning og ellers like å jobbe med barn og unge. Personlige egenskaper og referanser vil bli vektlagt.

Sted: Bortsett fra et par fysiske samlinger årlig, kan du gjøre alt hjemmefra der du bor, men det er en fordel om du bor i nærheten av en større by grunnet tilgang på privatelever. Muligheter for mer omfattende sommerundervisning etter første opplæringsår.

OM DU VIL UTGJØRE EN FORSKJELL – og oppleve hvor godt du faktisk kan hjelpe barn og unge som sliter med skole, læring og motivasjon – send oss en epost med noen ord om deg selv.

Ta kontakt for informasjon.