kurs

INNFØRINGSKURS i Systematisk begrepsundervisning


Stavanger: 12.april + 03.juni 19

Påbegynt

Mer info

KURS i Systematisk begrepsundervisning


Høstens program kommer snart

 

Mer info

FOrebyggende og tidlig innsats - Kurs for skoleledere/skoleeiere

London: 30.-31.mai

Påmeldingsfrist 22.mars 19 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske kurs (se under), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

BU-KURS/ INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

 

For deg som ikke ønsker å ta hele modulkurset, og for skoler/barnehager/kommuner som ønsker innføring i prinsippene for Systematisk begrepsundervisning for flere ansatte, er vårt innføringskurs et mindre omfattende kurstilbud.

Innføringskurset (som samtidig er modul 1 i kurspakken over) er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset. 

Vi har et stående tilbud at de som har tatt dette kurset hos oss tidligere, kan få delta på nytt til 50% rabatt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt. 

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris på bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

KURS FOR SKOLELEDERE OG SKOLEEIERE - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

Dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats og inkludering gjennom nyborgpedagogikken, og hvilken gevinst det kan gi skoler og kommuner.

Hovedfokuset vil ligge på  hvordan nyborgpedagogikkens grunnlagstenkningen kan bidra til bedre læring for alle elever uansett utgangspunkt. Den Systematiske Begrepsundervisningen etter Magne Nyborg er forskningsbasert og vel utprøvd i praksis.  Brukt på småskoletrinnet har denne vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektiv som tidlig innsats. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. Begrepsforståelse og god ferdighetslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring. Systemrettet arbeid med  kompetansebygging og implementering av Systematisk begrepsundervisning vil dermed bidra til å oppfylle mange av kravene som rettes til fremtidens skole, enten det gjelder dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats eller inkludering. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hva Systematisk Begrepsundervisning er, potensialet til nyborgpedagogikken og en veiledning til implementeringsarbeidet, basert på flere års erfaring med slikt arbeid, Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være nyttig for fagteamledere. 

MATEMATIKKINNSATS for skoler

Kurstilbud med observasjonspraksis til skoler som ønsker hjelp med smågruppe spes.ped- undervisning i matematikk. En av våre erfarne medarbeidere vil komme til skolen og vise hvordan Systematisk begrepsundervisning brukes i undervisning av barn og unge med utfordringer når det gjelder matematikkforståelse. Elevene vil etter avtale motta undervisning over 10 dobbelttimer, og spes.pedlærer/matematikklærer er med i timene og lærer dermed metodikken. Det gis i tillegg 2 timer veiledning til lærer i for- og etterkant av kurset. 

Tilbudet gjelder i Oslo, Kristiansand og Ålesund. Ta kontakt for informasjon og pris.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

For mer informasjon og pris, ta kontakt.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

STAVANGER

12.apr + 03.juni

Påbegynt
Mer info

 

 

KURS BEGREPS-UNDERVISNING

Høstens program
kommer snart

Mer info

 

 

LEDERKURS: FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS

LONDON

30.-31. mai

Påmeldingsfrist: 22.mars

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske kurs (se under), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

BU-KURS/ INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

 

For deg som ikke ønsker å ta hele modulkurset, og for skoler/barnehager/kommuner som ønsker innføring i prinsippene for Systematisk begrepsundervisning for flere ansatte, er vårt innføringskurs et mindre omfattende kurstilbud.

Innføringskurset (som samtidig er modul 1 i kurspakken over) er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset. 

Vi har et stående tilbud at de som har tatt dette kurset hos oss tidligere, kan få delta på nytt til 50% rabatt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt. 

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris på bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

KURS FOR SKOLELEDERE OG SKOLEEIERE - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

Dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats og inkludering gjennom nyborgpedagogikken, og hvilken gevinst det kan gi skoler og kommuner.

Hovedfokuset vil ligge på  hvordan nyborgpedagogikkens grunnlagstenkningen kan bidra til bedre læring for alle elever uansett utgangspunkt. Den Systematiske Begrepsundervisningen etter Magne Nyborg er forskningsbasert og vel utprøvd i praksis.  Brukt på småskoletrinnet har denne vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektiv som tidlig innsats. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. Begrepsforståelse og god ferdighetslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring. Systemrettet arbeid med  kompetansebygging og implementering av Systematisk begrepsundervisning vil dermed bidra til å oppfylle mange av kravene som rettes til fremtidens skole, enten det gjelder dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats eller inkludering. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hva Systematisk Begrepsundervisning er, potensialet til nyborgpedagogikken og en veiledning til implementeringsarbeidet, basert på flere års erfaring med slikt arbeid, Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være nyttig for fagteamledere. 

MATEMATIKKINNSATS for skoler

Kurstilbud med observasjonspraksis til skoler som ønsker hjelp med smågruppe spes.ped- undervisning i matematikk. En av våre erfarne medarbeidere vil komme til skolen og vise hvordan Systematisk begrepsundervisning brukes i undervisning av barn og unge med utfordringer når det gjelder matematikkforståelse. Elevene vil etter avtale motta undervisning over 10 dobbelttimer, og spes.pedlærer/matematikklærer er med i timene og lærer dermed metodikken. Det gis i tillegg 2 timer veiledning til lærer i for- og etterkant av kurset. 

Tilbudet gjelder i Oslo, Kristiansand og Ålesund. Ta kontakt for informasjon og pris.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

For mer informasjon og pris, ta kontakt.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

STAVANGER

12.apr + 03.juni

Påbegynt

Mer info

 

KURS BEGREPS-UNDERVISNING

Høstens program
kommer snart

 

 

Mer info

 

LEDERKURS: FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS

LONDON

30.-31. mai

Påmeldingsfrist: 22.mars

 

 

VÅRe modulkurs

 

Praktisk rettet innføringskurs med innføring i Systematisk Begreps-undervisning (BU) og Nyborg sine modeller.

Noen tilbakemeldinger fra modul 1 samling i Norheimsund:

 • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
 • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
 • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”

 LES MER

PRISER: 3500,- inkl mat 2 kursdager 

Selvstudier og teorifordypning med teoretiske refleksjonsoppgaver. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Praktisk undervisning av enkeltelev. Innleveringsoppgave med vurdering. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

 

Anvendelse av teoriene og bruk av modellene i fag- og ferdighets-undervisning. Fysisk samling over 2 dager planlagt. Inngår som Modul 4 i intensivkurs, men det er mulig å delta uten å kjøpe andre moduler. For å delta på dette kurset, må du ha en del teoretisk forståelse mht Nyborg-modellene. F.eks. fra Innføringskurs i systematisk begrepsundervisning (modul 1). Ta kontakt om du er usikker på om du har tilstrekkelig bakgrunn til å ha utbytte av kurset.

PRISER: 3500,-

Teoretisk oppgave tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
Praktisk undervisning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
RABATTER
Rabatt for INAP medlemskap Modul 1 og 4. 10 %  

Husk å oppgi om du er medlem av INAP ved skriftlig påmelding
For mer info om INAP, se www.inap.no

 

 

Kurs i samarbeid med

Introduksjonskurs i begrepsundervisningsmodellen etter Magne Nyborg

Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse (NOU 2015:8 – Fremtidens skole).

Dette tretimers kurset gir en introduksjon til Magne Nyborgs lærings- og undervisningsmodeller. Modellene er et godt supplement i arbeidet med å bygge solide læreforutsetninger og forebygge lærevansker hos elevene. 

Den Systematiske begrepsundervisningen er forskningsbasert og veldokumentert, og utgjør en helhetlig pedagogisk tilnærming til de fleste pedagogiske utfordringene vi møter i dagens skole. Gjennom sikker innlæring og bruk av grunnleggende begrepssystemer utvikler elevene fagovergripende språklige og kognitive ferdigheter som er viktige for all læring, og som fremmer dybdelæring. Systematisk begrepsundervisning har vist å bedre elevenes læreforutsetninger uansett utgangspunkt, fra de som lærer sent til de som har høyt læringspotensiale, fordi alle elever blir mer bevisste på sin begrepsbruk og organiseringen og generaliseringen av kunnskapene. Siden vi kan følge de samme grunnprinsippene uansett nivå, gir dette mulighet for inkluderende undervisning samtidig som vi relativt enkelt kan tilpasse utfordringene i forhold til den enkelte eleven. I løpet av kurset vil du få et innblikk i hva som kan oppnås ved å benytte Systematisk begrepsundervisning, og hva som kreves for å få det til å fungere i arbeid med elevene.

Introkurset vil forhåpentligvis gi deg mersmak for denne måten å tenke undervisning på, så sjekk BroAschehougs kurstilbud for videre kompetansebygging innen Magne Nyborgs metoder, eller bestill et kurs til din barnehage/skole. 

Målgruppe:

 • Lærere og andre som vil vite mer om nyborgpedagogikken
 • Rektorer og skoleledere som vil vite mer om potensialet Systematisk begrepsundervisning har i skolen.

Kursinnhold:

 • Kort bakgrunn for og innføring i grunnprinsippene rundt ”Systematisk begrepsundervising”
 • Presentasjon og enkel demonstrasjon av Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen)
 • Betydningen av et systematisk arbeid særlig med grunnleggende begrepssystemer fra tidlig alder og som tiltak når læring blir vanskelig
 • Kort introduksjon av Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hans viktige læringsteoretiske modell – PSI-modellen
 • Erfaringer og dokumentasjon av Systematisk begrepsundervisning brukt i vanlig klasseundervisning og som spesialpedagogisk tiltak
 • Hva må til for å komme i gang med Systematisk begrepsundervisning?

Begrepsundervisningsmodellen etter Magne Nyborg

Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse (NOU 2015:8 – Fremtidens skole).God forståelse av begreper og begrepssystemer er viktige kriterier for dybdelæring. Elevene skal i fremtidens skole bruke evnen sin til å analysere. Men hvordan skal vi hjelpe elevene til å utvikle en slik evne?Det Magne Nyborg kaller de grunnleggende begrepssystemene om form, størrelse, plass, stilling, retning, antall, stoff, funksjon eller verdi, vil være spesielt viktige for å oppnå en analytisk evne. Derfor er det viktig at skolen sikrer at elevene lærer disse tenkeverktøyene så tidlig som mulig i skoleløpet ved at de blir undervist på en systematisk måte.I løpet av denne kursdagen vil du lære å bruke Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen) i praksis. Den gjør det mulig å gi alle elever gode begrepsmessige og analytiske læreforutsetninger. Når du forstår de pedagogiske grunnprinsippene som modellen bygger på, vil du kunne bruke den på stadig nye begreper og begrepssystemer, også slike som det ennå ikke finnes noen veiledninger til.
Kursinnhold:

 • Hva er egentlig et begrep og et begrepssystem, og hva har dette å si for hvordan begrepsundervisning bør legges opp?
 • Bli kjent med de viktigste grunnleggende begrepssystemene og hvordan disse brukes i analyse
 • BU-modellen, i teori og praksis, med utvalgte praktiske demonstrasjoner/modelleringer
 • Konkretiseringsmateriell og aktuelle læremidler
 • Praksisoppgave før samling 2

Systematisk begreps- og ferdighetsopplæring i fagundervisningen 

 

Magne Nyborg viste gjennom sin omfattende forskning at den grunnleggende begrepsforståelsen direkte påvirker evnen vår til å lære nye praktiske, språklige, sosiale og kognitive ferdigheter. Sikre grunnleggende begreper er dermed nødvendige forutsetninger for å lære både fagbegreper og fagferdigheter med god forståelse. Når det er ”hull” i den begrepsmessige grunnmuren, vil det bli vanskelig å se sammenheng i og mellom fag, og vanskelig å legge merke til rekkefølge og utførelse av ledd i handlinger og tankerekker. Dermed blir det også vanskelig å huske dette senere. God begrepsforståelse gjør det lettere for eleven å forstå hvorfor oppgaver og handlinger skal utføres som de skal, og gir samtidig grunnlag for å vurdere kvaliteten av utøvelsen.

Magne Nyborgs modell for ferdighetsopplæring viser hvordan vi kan tilrettelegge for en god innlæringsprosess i forhold til alle typer ferdigheter, og hvordan vi kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevens læreforutsetninger. Samtidig øves analytiske evner for å kunne dele en sammensatt hendelse eller oppgave opp i mer overkommelige deler.

Denne kursdagen lærer du både å bruke modellen for ferdighetsopplæring i praksis og du får lære mer om hvordan BU-modellen kan anvendes til å lære mer avanserte fagbegreper. Vi er da rett inne i det du trenger for god tilpassing av den daglige fagundervisningen på alle nivå i grunnskolen.

Kursinnhold:

 • Kort repetisjon fra første kursdag og gjennomgang av praksisoppgave.
 • Hva er en ferdighet, og hva har dette å si for hvordan ferdighetsundervisningen bør legges opp?
 • Modellen for ferdighetsopplæring – i teori og praksis
 • Begrepsundervisning av fagbegreper
 • Praksisoppgave før samling 3

PSI-modellen – Magne Nyborg sin læringsteoretiske modell og hvordan implementere Systematisk begrepsundervisning på ulike nivå?

Denne kursdagen skal du lære om Magne Nyborgs person-situasjon-interaksjonsmodell, forkortet til PSI-modellen. Denne læringsteoretiske modellen kan brukes i enhver undervisningssituasjon som et analyseredskap for å tilpasse undervisningen best mulig.
Ved hjelp av PSI-modellen kan vi forstå det nære samspillet mellom de ytre undervisningstiltakene, elevens indre læringsprosesser og elevens reaksjoner. Modellen viser hva alle lærings-/erfaringssituasjoner er like i, og er dermed en universell modell. Samtidig tar den hensyn til enkeltelevens læreforutsetninger, motivasjoner og følelser. Modellen kombinerer elementer fra alle de viktigste læringsteoriene på en unik måte. I bruk får vi et verdifullt redskap til å analysere både læreforutsetninger, enkeltepisoder i undervisningen og kvaliteten av læremateriell/oppgaver.
PSI-modellen, i kombinasjon med BU-modellen (samling 1) og modellen for ferdighetsopplæring (samling 2), forklarer også hvordan vi ved god undervisning aktivt kan endre elevenes læreforutsetninger og tilrettelegge for elevenes dybdelæring uansett utgangspunkt. Her får du som lærer det redskapet du trenger for å tilpasse undervisning både i «vanlig» fag- og ferdighetsundervisning, spesialundervisning, i arbeid med grunnleggende norskopplæring og som grunnlag for effektiv studieteknikk på høyere nivå.
Vi avslutter denne siste kursdagen med å sammenfatte det som er presentert i de forutgående samlingene, og ser på hvordan vi i praksis kan forsøke å implementere denne pedagogiske grunnlagstenkningen inn i skolehverdagen og de enkelte fagene. Læringsutbyttet blir større jo mer av undervisningen ved skolen som legges opp i tråd med barnas nye læreforutsetninger.
Kursinnhold:

 • Kort repetisjon fra første og andre kursdag, og gjennomgang av praksisoppgave
 • Hva er læring og hvordan kan vi aktivt endre elevenes læreforutsetninger?
 • PSI-modellen og hvordan denne brukes i undervisningsplanlegging, tilpassing av undervisning og som analyseverktøy når læring ikke skjer som forventet
 • Implementering av Systematisk begrepsundervisning i skolen – hva må til, og hva er utfordringene?
 • Oppsummering og avsluttende anbefalinger, utdeling av kursbevis
 

Kursene arrangere nå i samarbeid med BROAschehoug, og priser, steder og påmeldingsfrister oppdateres til en hver tid på deres sider. 

Modulkurs med introkurs

Modulkurs uten introkurs

Kurs i intensiv opplæring  – Lesing og skriving 1.-4. trinn

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven. Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/

I dette kurset retter vi fokuset mot erfaringsmessig effektive tiltak som kan settes i verk om elever blir hengende etter i den første lese- og skriveopplæringen, bygget på prinsippene for Systematisk begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

Begrepsforståelsen vår påvirker evnen til å lære nye praktiske, språklige, sosiale og kognitive ferdigheter. Visse begreper spiller en avgjørende rolle både for leseforståelse og for hensiktsmessig oppmerksomhetsstyring, sikker gjenkjenning og gjenkalling av bokstaver og ord, samt deres skrive- og uttalemåte. Ved hjelp av prinsippene for Systematisk begrepsundervisning kan mangler i disse læreforutsetningene avdekkes og rettes opp i, noe som vil ha god effekt på lese- og skriveferdighetene. Et utvidet begrepsvokabular vil samtidig gi positive ringvirkninger inn i all annen faglæring.

I dette kurset får du i en kort introduksjon vite mer om:

 • Grunnleggende begrepssystemers (GBS) betydning for læring
 • Begrepsundervisningsmodellen etter Magne Nyborg
 • Hvordan du kan analysere elevenes prestasjoner og slutte deg til eventuelle mangler i begrepsgrunnlaget som utgangspunkt for tilpasset undervisning 

Videre vil du lære mer spesifikt om hvordan du hjelper elevene med:

 • Sikker gjenkjenning av bokstaver og språklyder ved hjelp av grunnleggende begrepssystemer
 • Viktige begreper for god kontroll med lese- og skriveretning, bedre skrivegrep og bokstavforming
 • Både å lese og skrive ikke-lydrette ord og ord med dobbel konsonant
 • Å visualisere det som leses.
 • Å tilegne seg nyttige lesestrategier for bedre flyt og forståelse etter prinsippene i Nyborgs modell for ferdighetsopplæring

“BU-modellen (Systematisk begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.”

 

Intensiv opplæring – Regning – 1.-4. trinn

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven. Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/

I dette kurset retter vi fokuset mot erfaringsmessig effektive tiltak som kan settes i verk om elever blir hengende etter i begynneropplæringen i regning, bygget på prinsippene for Systematisk begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

Begrepsforståelsen vår påvirker evnen til å lære nye praktiske, språklige, sosiale og kognitive ferdigheter. Visse begreper, som av Nyborg kalles grunnleggende begreper, spiller en avgjørende rolle både for tall og antallsforståelse, forståelse av titallssystemet, matematikkens språk og symboler og for hensiktsmessig oppmerksomhetsstyring når nye ferdigheter skal læres og øves opp.

Ved hjelp av prinsippene for Systematisk begrepsundervisning kan mangler i disse læreforutsetningene avdekkes og rettes opp, noe som vil ha god effekt på både tallforståelsen og regneferdighetene. En økt begrepsforståelse vil gi elevene bedre forutsetninger for å forstå sammenhenger, også til den praktiske virkeligheten, og elevene vil oppleve mestring og glede i faget. Flere godt lærte grunnleggende begreper vil samtidig gi positive ringvirkninger inn i all annen faglæring.

I dette kurset får du i en kort introduksjon vite mer om:

 • Grunnleggende begrepssystemers (GBS) betydning for læring
 • Begrepsundervisningsmodellen etter Magne Nyborg
 • Hvordan du kan analysere elevenes prestasjoner og slutte deg til eventuelle mangler i begrepsgrunnlaget som utgangspunkt for tilpasset undervisning

Videre vil du lære mer spesifikt om hvordan du hjelper elevene med:

 • Sikker gjenkjenning av siffer og tall ved hjelp av grunnleggende begrepssystemer
 • Å forstå forskjellen mellom tallsymbol, telling og antall
 • Viktige begreper for god kontroll med lese- og regneretning, samt oppsett av regneoppgaver
 • Sikker forståelse av titallssystemet, og betydningen av tallenes plass
 • Å visualisere det som leses og regnes

Kursene arrangere nå i samarbeid med BROAschehoug, og priser, steder og påmeldingsfrister oppdateres til en hver tid på deres sider.

Regning

Lesing/Skriving

Medarbeideropplæring/LÆRLING

 

Vi er på utkikk etter unge og målrettede pedagoger som ønsker bygge spisskompetanse innen Systematisk begrepsundervisning. Du må ha, eller være i, lærerutdanning og ha kapasitet til å sette av noen timer ukentlig til veiledet praksis.

All nødvendig opplæring gis gratis, mot at du forplikter deg til å gjennomføre hele opplæringen og undervise for oss i en periode over to år. Du får god timelønn for praksisen, men det blir ikke “noe å leve av” siden du bare har noen ganske få elever. Du bør altså betrakte dette som tilleggsutdanning, ikke først og fremst ekstrainntekt, i hvert fall ikke de første par årene. 

Motivasjonen må ligge i at du ser verdien av å bygge en spesiell kompetanse som det bare blir større og større behov for og etterspørsel etter i skolen. Dessverre er dette ennå ikke del av den offentlige lærerutdanningen, så dette er foreløpig eneste måten å både får god nok teoretisk og praktisk opplæring. Søkere må ha gode norsk- og matematikk-karakterer, god rettskrivning og ellers like å jobbe med barn og unge. Personlige egenskaper og referanser vil bli vektlagt.

Sted: Bortsett fra et par fysiske samlinger årlig, kan du gjøre alt hjemmefra der du bor, men det er en fordel om du bor i nærheten av en større by grunnet tilgang på privatelever. Muligheter for mer omfattende sommerundervisning etter første opplæringsår.

OM DU VIL UTGJØRE EN FORSKJELL – og oppleve hvor godt du faktisk kan hjelpe barn og unge som sliter med skole, læring og motivasjon – send oss en epost med noen ord om deg selv.

Ta kontakt for informasjon.