Grunnleggende begrepstest

 

Hvorfor kartlegge grunnleggende begreper?

 • Grunnleggende begreper brukes til å beskrive egenskaper til – og relasjonen mellom -ulike fenomen.
 • Grunnleggende begreper må være på plass for å kunne oppfatte, sammenlikne, kategorisere, generalisere og analysere. Slike begreper er tenkeverktøyet i all læring og i alle læringsstrategier, og er derfor helt avgjørende for å utvikle algoritmisk tenkning.
 • Vurdering og oppfølging av elevenes grunnleggende begrepskunnskap er svært viktig og bør ikke overlates til tilfeldigheter og antakelser.
 • En pedagog med lang erfaring i bruk av BU-modellen vil nok ikke trenge noen egen begrepstest for å kartlegge elevens begreper, men det kan også for disse være interessant å måle begrepsutviklingen mer nyansert og få dokumentert effekten av undervisningstiltak som settes inn.

Dette har vært veldig interessant å være med på. Det er veldig bevisstgjørende som lærer og jeg ser at vi har masse å jobbe med. Jeg kommer til å prøve å jobbe enda mer bevist med begreper og vil gjerne reteste når den tid kommer

Helga Sætra Erikstein

kontaktlærer 1. trinn,

Min skole har fått prøvetestet i Conexus, og det har vært svært interessant å se på resultatene av disse, og hvor godt de har samsvart med inntrykket vi har hatt av elevene. Har dermed virkelig fått forståelsen for hvor viktig SBU er.

Spes.ped-koordinator er svært fornøyd med det visuelle resultatskjemaet og tilbakemelding – samsvarer helt med det de tror.

Marie S. Klever Bøye

lærer, mellomtrinn,

Resultatene er godt gjenkjennbare og vi tenker de også reflekterer hvilke begreper vi har jobbet med tidligere.

Heidi

mor til to elever på mellomtrinn, Stavanger

Det er veldig nyttig å få en oversikt over hva mange sliter med og legge inn aktiviteter som retter seg direkte mot disse begrepene. Vi har tidligere brukt KTI-test, jeg synes denne testen var mye mer nyttig og mye enklere å gjennomføre med hel klasse. Elevene synes også det var gøy og opplevde det som et spill.

Inger-Lene Løvstad

kontaktlærer 1.trinn, Asker

Jeg jobber med tpo/io. Eleven ble kartlagt over 5 økter spredd over 2 uker. De fleste øktene var tidlig på dagen. Eleven arbeidet i ca 20-30 minutter, noen dager litt av og på.
Eleven var motivert for arbeidet med GB-testen, følte mestring og var alltid klar for å ta fatt på ny økt. Eleven opplevde aldri at noe av det eleven gjorde var feil.

Vi brukte ikke opplesningsfunksjonen. Jeg satt ved siden av og oversatte instruksjonene til elevens språk når eleven trengte det.

Jeg kjenner ikke eleven så godt og opplever denne testen som god hjelp for videre arbeid. Jeg ble positivt overrasket over utholdenhet og noen av resultatene. Ser også at det er flere ting som må tas tak i. Veldig nyttig å få se det så konkret som det skjemaet  viser.

Spennende å få ta del i elevens tanker og resonnement underveis i testen.

Katrine Slaastad

mellomtrinnslærer, Ringerike

Om testen

Grunnleggende begrepstest er Conexus Engage sitt nye karleggingsverktøy for grunnleggende begreper. Testen er utviklet med støtte fra UDIR i samarbeid med Nyborg Pedagogikk.

Testen bygger i sin helhet på prof. Magne Nyborgs omfattende forskning knyttet til læring av begreper og ferdigheter, forståelse, hukommelse og de grunnleggende begrepenes nøkkelfunksjon i dette. Testbegrepene er hentet direkte fra Nyborgs GBS-modell og hans beskrivelse av spesielt viktige grunnleggende begreper i boka GBS – Grunnleggende begrepssystemer (Nyborg, 1990)

GB-testen publiseres med nynorskversjon

I oktober 22 publiseres GB-testen på nynorsk, og det blir enklere å skille mellom oppgaver med ett og med flere riktige svar.

Begrepene som testes

Grunnleggende begrepstest gir en gradert måling av 33 viktige begreper innen 11 begrepskategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Det er 2-4 underordna begreper i hver kategori, i alt 33 begreper.

Hvert begrep måles med 6 oppgaver av økende vanskegrad, i det bildene blir mer komplekse, og det trengs et tydeligere avklart begrep enn de første oppgavene. De siste to oppgavene måler dessuten i hvilken grad begrepet er godt generalisert og overførbart. Dette er det spesielt viktig å sjekke ut, siden eleven ikke bare trenger lære begrepet, men også klare å bruke det aktivt i videre læring.

Testen er adaptiv, slik at de vanskeligste oppgavene kun tildeles om eleven mestrer de enklere oppgavene. Dette hindrer at eleven slipper å gjette svar om begrepet ikke er tilstrekkelig lært. Ved en senere retest vil eleven få en ny sjanse til å få tildelt oppgavene som falt vekk ved første gjennomkjøring av testen, og det er mulig å måle endring i begrepskompetanse. Av hensyn til eventuell retesting bør ikke rett svar diskuteres med elevene i etterkant av testen.

Testen er aldersuavhengig

Begrepene som måles, er viktige læreforutsetninger uansett alder på eleven. Vi ser en utvikling av begrepene over år, men vi ser også stor forskjell mellom elever på samme nivå. Disse forskjellene tilsvarer også forskjeller i faglig funksjonering, skal vi tro vurderingen fra lærere og foreldre til elevene som har tatt testen. Testen viser også forskjeller mellom elever som har fått undervist grunnleggende begreper systematisk, og de som ikke har fått slik undervisning. Begrepsutvikling er en aktiv  læringsprosess, ikke en “passiv” modningsprosess. Derfor ser vi at systematisk arbeid med begrepsinnlæring også gir bedre mestring av fag og grunnleggende ferdigheter.

Tilganger

lærerapplikasjonen kan du administrere elvene dine, tildele tester samt se og følge opp resultatene for enkeltelever eller på gruppenivå. Logg inn med brukernavn og passord, eller med din Feidebruker.

Elevapplikasjonen har et relativt aldersnøytralt design. Her gjennomfører elevene tildelte tester. Når alle begreper er ferdig kartlagt, vil elevene få tilgang til flere øvingsoppgaver knyttet til begrepskategoriene som er tatt med i testen. Her kan de selv velge hvilke begreper de vil arbeide mer med. De kan logge inn med Feide, eller du kan generere egne innlogginger til dem.

 

Hva viser resultatene i 21/22?

GB-testen er kriteriebasert og viser at:

 • Elever på 1. trinn i snitt oppnår 35% av full score om vi ser alle begreper under ett
 • Elever på 2.trinn i snitt oppnår 43%
 • Elever på 3.og 4.trinn  i snitt oppnår 50%
 • Elever på 5. trinn oppnår  60%
 • Gjennomsnittet øker med alderstrinn
 • Stort sprik mellom sterkeste og svakeste resultat på hvert trinn
 • Lærere oppnår i snitt 93%

I klasserommet vil ord for form, stilling, plass, retning, delvis likhet, deler, mønster, symbolfunksjon osv altså kunne oppfattes svært forskjellig. Dette vil kunne føre til at selv enkle forklaringer og instruksjoner ikke oppfattes klart nok eller misforstås. 

 For skoleleder/skoleeier

I følge lærere spesped-ansvarlige og foreldre til elevene som har vært med i de første utprøvningene gir Grunnleggende begrepstest et representativt bilde på barnets kompetanse når det gjelder testbegrepene.

Testen vil dermed bli et nyttig redskap for å vurdere hvilke elever og elevgrupper som  vil trenge ekstra oppfølging med tanke på grunnleggende begreper. Begrepsundervisning er erfaringsmessig et effektivt tidlig og forebyggende tiltak. Testen vil også kunne brukes til å evaluere effekten av ulike begrepsundervisnings-tiltak.

Om man følger opp tidlig kartlegging med undervisning av de begrepene som ikke beherskes, kan man forebygge lærevansker ved å tette hull i dette læringsgrunnlaget. 

Etter vår erfaring vil målrettet begrepsundervisning av elever i risikogrupper kunne forebygge unødvendige og demotiverende opplevelser av tilkortkommenhet. 

Lærere som bruker testen i sin klasse, blir bedre kjent med elevenes læreforutsetninger og blir mer bevisste på betydningen en felles begrepsforståelse har for læringsutbyttet i alle fag.  Flere har ut fra testresultatene opplevd å få noen “aha-opplevelser” når det gjelder å forstå hvorfor for eksempel tallforståelse og regning er så vanskelig for en elev.

Noen sammenstilte resultater fra flere ulike skoler og trinn sees i tabellen til høyre. Elever som har mottatt systematisk begrepsundervisning er skilt ut i egne blokker, og man ser at disse jevnt over viser en sikrere begrepsforståelse. Vi ser også at ungdomstrinnselever med faglige utfordringer har store mangler i sitt grunnleggende begrepsapparat.  

 

Dette er gøy!
Elev på 3. trinn med mistanke om språkvanske

Egnet dokumentasjonsverktøy

Mange av tiltakene som implementeres i skolene i forbindelse med fagfornyelsen har som mål å styrke elevenes begrepsforståelse. Grunnleggende begrepstest vil på enkelt vis kunne måle effekten av tiltakene som settes inn, både på enkeltindividnivå og på systemnivå. Ta kontakt for mer informasjon.

Bachelor/masteroppgave knyttet til begrepslæring?

Ta kontakt for informasjon om hvordan Grunnleggende begrepstest kan benyttes i ulike effektstudier. 

De pedagogiske utviklerne

Grunnleggende begrepstest er utviklet under ledelse av spesialpedagog og realfagslektor Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk.

Hun har i sitt masterarbeid innen spesialpedagogikk ved NTNU analysert eksisterende begrepstester for kartlegging av barns grunnleggende begreper. Arbeidet viste at det var behov for et mer nøyaktig kartleggingsverktøy for bedre å fange opp hvor godt utviklet de grunnleggende begrepene er, og om eleven klarer å overføre og anvende begrepet også under mer komplekse betingelser. Grunnleggende begrepstest er et resultat av dette over to år lange analyse – og  utviklingsarbeidet.

Les masteroppgaven her: En innholdsanalyse av utvalgte norske begrepstester (NTNU, 2020)

Masterstudent i pedagogikk ved UiA Sigurd Nyborg har vært med i utviklingen av oppgavetyper og tillaging av øvingsoppgaver som elevene får tilgang til når de har gjennomført testen.

Magnus Nyborg er sønn av Magne Nyborg, og har, med sin spesielt inngående kjennskap til Nyborgs begrepsteori, vært med i testoppsett, kvalitetssikring og validering av testoppgavene.