Undervisning

PRIVATUNDERVISNING

Vi har over flere år hatt tilbud om privattimer til barn og unge i Oslo, Bergen, Kristiansand og Ålesund. Hovedvirksomheten er likevel etterhvert blitt læremiddelutvikling, kursing og veiledning mot lærere, skoler og PPT. Kapasiteten til å ta inn privatelever er dermed blitt sterkt redusert. Ta kontakt for å forhøre deg om det er en ledig plass, eller for å sette dere opp på venteliste. 

Undervisningen legges som regel opp med en enkel eller en dobbelttime per uke. Det er viktig at eleven selv ønsker denne privatundervisningen. Som hovedregel skal en av foreldrene være tilstede, da det går vesentlig raskere fremover når foreldrene forstår undervisningen, og undervisningen følges opp mellom timene.

Før første time ber vi dere om å gjennomføre en kartleggingsprøve for grunnleggende begreper. Som elev hos oss får dere tilgang til denne.

Første time er en dobbelttime, der vi blir kjent med hverandre, eleven får sin første undervisningsøkt og  vi legger en plan for den videre undervisningen. Etter hver time sendes en fyldig rapport hjem om hva vi har gjort, forberedelser til neste time og hvordan det går. Slik kan dere som foreldre følge med på hva som skjer. Disse rapportene kan også sendes barnets skole eller PPT om det er ønskelig.

I starten vil hovedfokuset ligge på Systematisk begrepsundervisning. Hvor omfattende denne opplæringen blir, er avhengig av elevens utgangspunkt og fremskritt. Det er nødvendig å bruke god tid på dette, siden all videre læring går lettere og raskere når basisbegrepene er sikkert innarbeidet. Dette er redskapene som trengs i videre læring. Etter hvert som de viktigste grunnleggende begrepene er på plass, vil vi gå videre med ferdighetslæring og målrettet innsats på de feltene barnet har vansker, enten dette er matematikk, lesing/skriving eller fagforståelse (naturfag, samfunnsfag osv).

Det legges stor vekt på å konkretisere så mye som mulig. Det, i kombinasjon med individuell tilpassing, gjør at undervisningen blir spennende for de fleste.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev med faglig fokus, tips og informasjon om kurs.

Privatundervisning

Steder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Ålesund. Muligheter for fjernundervisning.

FJERNUNDERVISNING

Som følge av koronasituasjonen, tilbyr vi nå undervisning over nett, men også her med svært begrensede plasser. En foresatt må være med i denne undervisningen, og dere vil få tips om hva dere må ha liggende klart av konkrete ting og utstyr i forkant av timene. Etter hver time får dere en undervisningsrapport med tips til videre arbeid før neste time.
Innhold og betingelser er ellers likt med vanlige undervisningstimer

 

Uten gode nok begreper, blir det vanskelig å forstå, og uten å forstå, blir det vanskelig å huske.