KURS FOR SKOLELEDERE OG SKOLEEIERE

FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

KURS FOR SKOLELEDERE, SKOLEEIERE OG TEAMLEDERE - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

Ferdighetslæring og begrepslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring.

 

Ved hjelp av prinsippene i den Systematiske begrepsundervisningen etter Magne Nyborg kan vi, ved hjelp av relativt enkle grep, både imøtekomme de nye skolepolitiske føringene og samtidig forebygge kostnader ved å satse på undervisning som virker læringsfremmende og inkluderende for alle elever.

I tillegg til å gi en kort innføring i Systematisk Begrepsundervisning/nyborgpedagogikken, vil vi i løpet av disse to kursdagene vise hvilket potensiale denne metodikken har når det gjelder:

  • Forebygging av lærevansker
  • Tilpasset opplæring i et inkluderende perspektiv
  • Tidlig innsats og intensiv opplæring
  • Språk- og begrepslæring for minoritetsspråklige elever 
  • Algoritmisk tenkning/analytisk koding

Undervisningsmodellene til Magne Nyborg er forskningsbaserte og vel utprøvde i praksis.  Brukt på kompetent vis i førskole og på småskoletrinnet har disse vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektive ved tidlig innsats og intensiv opplæring. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. 

Kurset vil og formidle erfaringer med metoder for å implementere BU i skolen for å få det til å fungere.

Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være aktuelt for fagteamledere og barnehageledere.

KURSSTED
K+K Hotel George Kensington, London
PRIS OG VILKÅR

Påmeldingsfrist: 22. mars 2019,

Pris kurs: 3500,- inkl lunsj

Pris: Pris overnatting etter avtale og romtype

Det er reservert en del rom på hotellet, ta kontakt for mer info.

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Etter det må full kursavgift betales. Eventuell refusjon av bestilt rom avhenger av vilkår til hotellet. Ved frafall kan man sende en kollega.

Avlysing: Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

 

LEDERKURS I LONDON - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS

30.-31. mai 19

Påmeldingsfrist: 22. mars